Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

30 BÀI ÔN LUYỆN VIOLIMPIC LỚP 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hữu Tân (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:37' 07-10-2012
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 300
Số lượt thích: 0 người
30 BÀI ÔN LUYỆN VIÔLIMPIC LỚP 3
Bài 1: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số bằng 5? .........
Bài 2:Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 9?.......
Bài 3: Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 6 đơn vị, chữ số hàng chục trừ đi chữ số hàng đơn vị bằng 3.......
Bài 4:Hiệu hai số bàng 56, nếu số bị trừ giảm 6 đơn vị và số trừ tăng 12 đơn vị thì hiệu mới bằng.....
Bài 5: Hai số có tích bằng 135, thừa số thứ nhất bằng 9. Nếu tăng thừa số thứ hai lên 5 đơn vị thì tích tăng .... đơn vị.
Bài 6:Cho tích 32 x y. Nếu tăng thừa y lên 9 đơn vị thì tích tăng..... đơn vị.
Bài 7: Hai số có tích bằng 45. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 4 đơn vị và giữ nguyên thừa số thư hai thì tích tăng thêm 36 đơn vị. Vậy: Thừa số thứ nhất là......Thừa số thứ hai là......
Bài 7: Số bi của Bình bằng 1/2 số bi của An và bớt 3 viên. Biết rằng An có 30 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?.....
Bài 8: Số bi của Minh bằng 1/2 số bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi? Tùng có bao nhiêu viên bi?................................................................................................
Bài 9: Một số khi chia cho 5 thì được kết quả là 27. Nếu lấy số đó chia cho 3 thì được kết quả là..........
Bài 10: Hiện nay bố 40 tuổi và con bằng 1/4 tuoi bố. Tính tuổi con sau 2 năm nữa...........
Bài 11:Một số hết chia cho 7 có thương là 8 . Lấy số đó chia cho 6 được số dư là.........
Bài 12: Nhà bác Loan nuôi 45 con gà. Bác đã bán đi 1/3 số gà đó. Nhà bác Loan còn lại ...... con gà.
Bài 13: Một đàn gia súc gồm hai loại trâu và bò. Trong đó có 88 con bò. Nếu thêm 3 con trâu nữa thì số trâu bằng 1/4 số bò. Số trâu của đàn gia súc đó là.......con.
Bài 14: Có hai ngăn sách. Cô giữ thư viện cho lớp 3A mượn 1/4 số sách ở ngăn thứ nhất và cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ở ngăn thứ hai. Biết rằng số sách hai lớp mượn bằng nhau và bằng 134 quyển. Vậy ngăn thứ nhất có.........quyển sách; ngăn thứ hai có....... quyển sách.
Bài 15:Quãng đường từ nhà An đến trường dài 1km, biết quãng đường này gấp 5 lần quãng đường từ trường đến trạm xe buýt. Để đi từ nhà đến trường An phải đi qua trạm xe buýt. Vậy quãng đường từ nhà An đến trạm xe buýt dài.....m.
Bài 16: Minh có 42 viên bi, sau khi cho Long 6 viên bi thì số bi của Minh gấp 3 lần số bi của Long. Vậy sau khi cho, Minh có...viên bi; Long có ....viên bi.
Bài 17: Một phép chia có số chia bằng 9, thương bằng 25, số dư là số lớn nhất có thể có trong phép chia đó. Số bị chia trong phép chia là......
Bài 18: Lớp 3A có tất cả 32 học sinh, trong đó có 1/4 số học sinh đạt loại trung bình. Số học sinh khá và giỏi bằng nhau, không có học sinh yếu kém. Vậy số học sinh giỏi của lớp 3A là......
Bài 19:Thùng to chứa 63 kg gạo, thùng nhỏ chứa số gạo bằng 1/9 số gạo ở thùng to.Hỏi 2 thùng chứa bao nhiêu ki -lô -gam gạo?........
Bài 20: Một đơn vị bộ đội gồm 98 người chuẩn bị qua sông. Hỏi bác lái đò cần chở ít nhất bao nhiêu chuyến biết rằng mỗi chuyến đò chỉ chở được 9 người( kể cả bác lái đò)................
Bài 21; Một phép chia hết có thương là 9, nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên 8 đơn vị thì thương mới là 10 và số dư là 3. Số chia và số bị chia lần lượt là................
Bài 22: Tổng của ba số là 119, biết tổng của số thứ nhất và thứ hai là 67, tổng của số thứ hai và thứ ba là 90. Số thư nhất, số thứ hai, số thứ ba lần lượt là:.........................................................................
Bài 23: Hiện nay con 9 tuổi và con bằng 1/4 tuổi bố. Cách đây 3 năm tuổi bố hơn tuổi con là:...................................
Bài 24: Có hai bao gạo, biết 1/4 bao gạo thứ nhất bằng 16kg và 1/6 bao gạo thứ hai bằng 12 kg. Cả hai bao gạo nặng là:.........
Bài 25: Hiện nay mẹ 35 tuổi,
 
Gửi ý kiến