Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Câu hỏi thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Cao Tùng
Ngày gửi: 10h:27' 24-10-2012
Dung lượng: 161.5 KB
Số lượt tải: 298
Số lượt thích: 0 người
Huỳnh Cao Thanh Tùng
đh Cần Thơ
Câu hỏi thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 
1. Trình bày nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các nguồn gốc đó, nguồn gốc nào chủ yếu nhất, quyết định bước phát triển về chất của tư tưởng Hồ Chí Minh? Tại sao?
2. Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong những giai đoạn đó, giai đoạn nào tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Hãy chứng minh.
3. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Để thực hiện luận điểm: Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay chúng ta phải làm gì?
4. Trình bày những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc? Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh rằng, luận điểm: CMGPDT cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở “chính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh?
5. Trình bày quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất và động lực của chủ nghĩa xã hội? Theo anh (chị) trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, động lực nào là quan trọng nhất? Để phát huy động lực đó chúng ta phải làm gì?
6. Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Để xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta hiện nay đòi hỏi chúng ta phải làm gì?
7. Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại? Để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại một cách hiệu quả trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi chúng ta phải chú ý những vấn đề gì?
8. Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất giai cấp công nhân và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam? Làm rõ sự sáng tạo của Người trong quan điểm về sự ra đời của Đảng?  
9. Phân tích những nguyên tắc xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của những nguyên tắc này trong cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay?
10. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của Nhà nước? Để xây dựng Nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay chúng ta phải làm gì?
11. Trình bày những chuẩn mực đạo đức mới của người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vận dụng những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới của Người vào việc rèn luyện đạo đức của bản thân?
12. Trình bày những nội dung chủ yếu của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong việc xây dựng con người Việt Nam mới?
13. Trình bày những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hóa. Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay?
Chương 3
Tư tưởng Hồ  Chí Minh về chủ nghĩa xã hội
và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam
- Việt Nam hiện nay đã phải là nước xã hội chủ nghĩa với tính cách là một hình thái kinh tế - xã hội phát triển đầy đủ chưa? Nếu chưa thì đang ở trong giai đoạn nào của tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội?
- Sinh thời cái chi phối tâm trí, sức lực của Hồ Chí Minh nhiều nhất đã phải là việc xây dựng chủ nghĩa xã hội chưa?
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của CNXH.
1. Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam.
- Các nhà kinh điển Mác – Lênin đã tiếp cận CNXH bằng cách nào?
- Hồ Chí Minh đã tiếp cận chủ nghĩa xã hội như thế nào?
→ Từ các cách tiếp cận khác nhau, Hồ Chí Minh đã đi đến khẳng định tính tất yếu của sự lựa chọn chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH.
Theo các nhà kinh điển Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội là một xã hội có những đặc trưng cơ bản sau:
+ Xoá bỏ từng bước chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ
 
Gửi ý kiến