Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BT phan ung tach nuoc ancol

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Lí
Ngày gửi: 22h:32' 12-04-2009
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 505
Số lượt thích: 0 người
Bài tập về phản ứng tách nước ancol


Câu 1: Đun nóng ancol X với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một anken duy nhất. Công thức tổng quát của X là.
A. CnH2n+1CH2OH B. CnH2n+1OH C. RCH2OH D. CnH2n+2O
Câu 2: Sản phẩm chính của phản ứng tách nước ở điều kiện 1800C, H2SO4 đặc là.
A. 2-metylbut-1-en B. 2-metylbut-2-en C. 3-metylbut-1-en D. 3-metylbut-2-en
Câu 3: Anken sau CH3-CH(CH3)-CH=CH2 là sản phẩm loại nước của ancol nào dưới đây.
A. 2-metylbutan-1-ol B. 2-metylbutan-2-ol
C. 3-metylbutan-1-ol D. 2,2-đimetylpropan-1-ol
Câu 4: Đun một hỗn hợp hai ancol no đơn chức với H2SO4 đđ ở 14Oo C thu được 10,8 gam nước và 36 gam hỗn hợp ba ete có số mol bằng nhau. Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%. Hai ancol trên có thể là:
A. CH3OH và C2H5OH B. CH3OH và C3H7OH C.C2H5OH và C3H7OH
D. C2H5OH và C4H9OH E. CH3OH và C4H9OH
Câu 5 : Đun nóng 57,5 gam ancol etylic với H2SO4 đặc ở nhiệt độ khoảng 170oC. Hỗn hợp các sản phẩm ở dạng hơi được dẫn lần lượt qua các bình chứa dung dịch H2SO4 đặc, dung dịch NaOH đặc và cuối cùng là dung dịch brôm dư trong CCl4. Sau khi kết thúc thí nghiệm bình chứa brôm nặng thêm 21 gam.
Hiệu suất phản ứng tách nước từ ancol là:
A. 50% B. 60% C. 70% D. 80% E. 90%
Câu 6: Khi tiến hành đề hiđrat hóa ancol propylic ta thu được propen. Tiến hành hiđrat hóa propen thì thu được:
A. ancol ban đầu. B. một ancol khác.
C. hỗn hợp 2 ancol đồng phân. D. Tất cả đều sai.
Câu 7: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức A và B với H2SO4 đậm đặc ở nhiêt độ 140oC, ta được hỗn hợp 3 ete. Đốt cháy một trong 3 ete thu được ở trên thì thấy tạo ra 13,2g CO2 và 7,2g H2O. Vậy hỗn hợp 2 rượu ban đầu là:
A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. D. Tất cả đều sai.
Câu 8: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức mạch hở A và B với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ 140oC, ta thu được hỗn hợp 3 ete. Đốt cháy 1 trong 3 ete thu được ở trên thì thấy tạo ra số mol H2O bằng số mol CO2. Vậy hỗn hợp 2 ancol ban đầu là:
A. Hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức.
B. Hỗn hợp gồm 1 ancol no, đơn chức và 1 ancol chưa no, đơn chức.
C. Hỗn hợp gồm 2 ancol chưa no, đơn chức.
D. Tấ cả đều sai.
Câu 9: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức A và B với H2SO4 đậm đặc ở nhieưẹt độ 140oC, ta được hỗn hợp 3 ete. Đốt cháy 0,1 mol 1 trong 3 ete thu được ở trên thì thấy tạo ra số mol H2O - số mol CO2 bằng 0,4 mol.. Vậy hỗn hợp 2 ancol ban đầu là:
A. CH3OH và C3H5OH. B. C2H5OH và C2H3OH.
C. CH3OH và C3H7OH. D. Tất cả đều sai.
Câu 10: Đun nóng 2 ancol đơn chức X, Y với H2SO4 đặc được hỗn hợp gồm 3 ete. Lấy ngẫu nhiên một ete đó đốt cháy hoàn toàn được 6,6g CO2 và 3,6g H2O. X và Y lần lượt là:
A. Hai ancol đơn chức chưa no. B. Hai ancol đơn chức có cùng số nguyên tử C.
C. CH3OH và C2H5OH. D. C2H5OH và C3H7OH.
Câu 11: Một hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B liên tiếp trong cùng dãy đồng đẳng khi bị khử nước hoàn toàn thu được 2 anken. Cho biết khối lượng X là 5,978 gam, khối lượng 2 anken là 4 gam. Tìm CTPT 2 ancol.
Câu 12: Đun
 
Gửi ý kiến