Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu Bản thu hoạch CVD

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đăng Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:28' 24-07-2009
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 498
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ HẢI AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
Hải An, ngày … tháng … năm 2009

BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN
THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN”
NĂM 2009

Họ và tên:………………………………………………………………………
Sinh hoạt tại Chi bộ:………………………….thuộc Đảng bộ:……………….

Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của bản thân như sau:
1. Về nhận thức:
Về sự cần thiết “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tự liên hệ bản thân có những ưu, nhược điểm sau về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, cán bộ, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, giữa cá nhân với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp và trách nhiệm trước nhân dân:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Xây dựng phương hướng kế hoạch và đăng ký những việc làm theo (nêu những việc làm cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm nâng cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH
(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Yêu cầu mỗi cá nhân tự viết đầy đủ các nội dung như trên, không được sao chép của nhau (vì mỗi người có ưu, nhược điểm và mỗi việc làm cụ thể riêng, không ai giống ai)

(Mẫu này có tại http://violet.vn/th-haian-quangtri hoặc http://violet.vn/tinh_haian)
PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải An, ngày … tháng … năm 2009

BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN
THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN”
NĂM 2009

Họ và tên:………………………………………………………………………
Chức vụ:……………………….…….….Năm vào ngành:……………….

Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của bản thân như sau:
1. Về nhận thức:
Về sự cần thiết “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tự liên hệ bản thân có những ưu, nhược điểm sau về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ công chức, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, giữa cá nhân với tập thể, với đồng chí, đồng nghiệp và trách nhiệm trước nhân dân:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Xây dựng phương hướng kế hoạch và đăng ký những việc làm theo (nêu những việc làm cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm nâng cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Gửi ý kiến