Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyet dinh lua chon nha thau thi cong cong trinh voi ve 2012 THCS An Phu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tống Xuân Bằng
Người gửi: Nguyễn Thu Trang (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:34' 17-01-2013
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT LỤC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS AN PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 04 /QĐ-THCSAP
An Phú, ngày 14 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lựa chọn nhà thầu thi công công trình quét vôi ve nhà lớp học
trường THCS An Phú


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN PHÚ

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ vào công văn số 1525/UBND-TC ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Yên Bái về việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 1175A/CT-VALUINCO ngày 14 tháng 12 năm 2012;


Theo nhu cầu đề nghị của Ban giám hiệu trường THCS An Phú,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chỉ định thầu gói thầu quét vôi ve nhà lớp học của trường THCS An Phú huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2012, với nội dung như sau:
1. Tên gói thầu : Gói thầu quét vôi ve nhà lớp học của trường THCS An Phú huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2012.

2. Danh mục trang thiết bị chỉ định thầu như sau:

STT
Diễn biến thời gian được hưởng
ĐVT
SL
Bảo hành

01
Quét vôi ve trong và ngoài lớp học
- Yêu cầu làm sạch bề mặt sau đó quét vôi ve trong và ngoài lớp học
m2
2480
12 tháng

02
Quét vôi ve trong và ngoài lớp học
- Yêu cầu làm sạch bề mặt sau đó quét vôi ve trong và ngoài lớp học
m2
2454
12 tháng


3. Nhà thầu được chỉ định thầu:
- Ông : Vũ Đình Cường
- Địa chỉ: Khu phố 6 thị trấn Cổ Phúc – H. Trấn Yên – T. Yên Bái
- Số CMTND: 060569839 cấp ngày 29/08/2009 tại Công An tỉnh Yên Bái.
4. Giá chỉ định thầu: 39.472.000 đ
( Bằng chữ : Ba mươi chín triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn)
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ 14/12/2012 đến khi xong gói thầu (Hoàn thành trước 31/12/2012).
6. Loại hợp đồng : Hợp đồng kinh tế
7. Phương thức thanh toán hợp đồng : Thanh toán làm hai đợt bằng chuyển khoản, cụ thể :
+ Đợt 1: 19.632.000 đ (Mười chín triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn)
+ Đợt 2: 19.840.000 đ (Mười chín triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

Điều 2. Ông Vũ Đình Cường có trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa, lao động, phương tiện kỹ thuật để triển khai thực hiện các công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Điều 3. Bộ phận tài vụ trường THCS An Phú huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái và đơn vị được chỉ định thầu thi công công trình căn cứ quyết định thực hiện./.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: HSTT.
Tống Xuân Bằng
PHÒNG GD&ĐT LỤC YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS AN PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 04b /QĐ-THCSAP
An Phú, ngày 14 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lựa chọn nhà thầu thi công công trình quét vôi ve nhà lớp học
trường THCS An Phú


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN PHÚ

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 của hướng dẫn thi hành luật đấu
 
Gửi ý kiến