Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ôn tập học ki 2.jun

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Thanh Tú
Ngày gửi: 09h:08' 18-02-2013
Dung lượng: 76.5 KB
Số lượt tải: 355
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP HOÁ 10-HKII
1/Trong các pứ sau , pứ nào là phản ứng oxihoá khử?
a/HNO3 + NaOH ( NaNO3 + H2O b/ N2O5 + H2O ( 2HNO3
c/ 2HNO3 + 3H2S ( 3S + 2NO + 4 H2O d/ Cu(OH) CuO + H2O
2/ Kim loại nào tác dụng với dd HCl và với Clo đều cho cùng loại muối Clorua?
a/ Fe b/ Mg c/Ag d/ Cu
3/Trong phòng TN Clo được điều chế bằng cách oxi hoá hợp chất nào sau đây?
a/NaCl b/ HCl c/ KClO3 d/ CaOCl2
4/ Từ Fe, S, HCl có bao nhiêu cách điều chế H2S? a/2 b/ 3 c/4 d/5
5/Điều nào không đúng?.Tính axit tăng dần từ:
a/ HClO, H2CO3 b/ HI, HBr, HCl, HF c/ H2SO3, H2SO4 d/ HClO, HClO2, HClO3, HClO4.
6/ MnO2A  B D ( A
D là : a/ Na2S b/ NaCl c/Na2SO3 d/ NaClO
7/ A  X2  Y2. A là a/ O3 b/ Cl2 c/Br2 d./I2
8/ dd axit nào không thể chứa trong bình thuỷ tinh? a/ HCl b/HF c/H2S d/ HI
9/ Muối NaCl lẫn tạp chất là NaI làm thế nào để có NaCl tinh khiết?
a/ Sục Clo dư , cô cạn b/ Sục Clo và hồ tinh bột
c/ Cho tác dụng dd HCl dư d/ Sục Brôm dư .và cô cạn
10/Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 2,5 dd axit Flohidric nồng độ 40% .Biết H phản ứng là 80% a/ 2,4375kg b/ 2,5375 kg c/ 1,9500kg d/ kết quả khác
11/ Đổ dd AgNO3 vào các dd muối sau đây sẽ không có kết tủa ?
a/ KF b/CaCl2 c/ KI d/ NaBr
12/Khí Oxi có lẫn tạp chất là Clo .Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó ?
a/ Cho qua H2 ,t0 b/ cho qua dd KI dư c/ cho qua dd kiềm dư d/ b,c đều đúng
13/ Trong công nghiệp điều chế Oxi bằng cách:
a/nhiệt phân KMnO4 b/nhiệt phân KClO3 c/Điện phân H2O đ/ Điện phân dd NaCl
14/ O3  B  C D. A,C,D lần lượt là :
a/KI, FeO , FeSO4 b/ Ag ,FeO ,Fe2(SO4 )3 c/ Ag, Fe3O4, Fe2(SO4 )3 d/ KI, FeO , Fe2(SO4)3
15/ Chất nào có liên kết ion? a/HOH b/ SO2 c/ CO2 d/ K2O
16/Cho S tác dụng với Fe, F2, O2 thì sản phẩm thu được là:
a/FeS2 , SF4, SO2 b/ FeS , SF6, SO2 c/FeS2 , SF6, SO3 d/FeS , SF4, SO3
17/ Cho S +2 H2SO4 đ đ  3SO2 + 2H2O
Trong phản ứng số nguyên tử S bị khử là : a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ 3
18/ Dãy đơn chất nào vừa có tính khử,tính oxi hoá ?
a)Cl2,O3,S b)S,SO2,H2O2 c)S,Cl2,Br2 d/ S,F2,O2
19/ Tính axit giảm dần từ:
a/ H2SO3> H2S>H2CO3 b/ H2S>H2CO3> H2SO3
c/ H2SO3> H2CO3 >H2S d/ H2CO3> H2S>H2SO3
20/ Cho phản ứng: SO2+ 2H2S( 3S + 2H2O (1)
SO2 + Br2+ 2H2O ( H2SO4 + 2HBr (2)
a/ (1) SO2 là chất khử (2) SO2 là chất oxi hoá
b/ (1) SO2 là chất bị khử (2) SO2 là chất bị oxi hoá
c/ (1) SO2 là chất bị oxihoá (2) SO2 là chất bị khử
d/ (1) SO2 là chất bị khử (2) SO2 là chất oxi hoá

21/ S nóng chảy thành chất lỏng màu vàng ở nhiệt độ :
a/ <1130C b/ 1190C c/ 4450C d/1870C
22/ Từ S, CuSO4, Na2SO3, H2S, FeS2 , ZnS có bao nhiêu chất dùng để điều chế trực tiếp SO2?
a
No_avatar

Cho e xin cái đáp án được không vậy ạ?

 
Gửi ý kiến