Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

SƠ ĐÒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Nam H­Ung
Ngày gửi: 22h:09' 23-02-2018
Dung lượng: 376.0 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
HIDROCACBON
1.


2. A + HCl B + C
B + H2O D
D + O2 E
E + NaOH G + H
G + NaOH I + J


A B + C
B + H2O D
2D E + F + H2O
F + F A
nE Cao su Buna.
CxHy(A) B
A + HCl C (tØ lÖ 1:4 t¹o s¶n phÈm duy nhÊt)
C + Br2 2 s¶n phÈm thÕ.
BiÕt r»ng trong A cã mC: mH lµ 21:2 vµ MB – MA = 214. A cã c«ng thøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n.
5.

B + dung dÞch KMnO4 E + …
B + H2 F
F + dung dÞch KMnO4 G + …
A C + H2O
C + Br2 D
D H
H + KMnO4 + H2SO4 CH3COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
A B + C
A D + E
D F + C
F + Br2 G
G J + …
J B
B + Cl2 6.6.6
J + C D.


Al4C3 + L E + X
E Y + Z
CH3COOH + Y A
nA B
B + nNaOH C + D
C + NaOH E + F
F + X + ?  + + ?
A + NaOH ? + ?.
A + dd KOH B + KCl + H2O
B + HCl C
C + dd KOH Propanol-2 + KCl.
a. R­îu - phenol
7. KhÝ thiªn nhiªnC2H2ABCaxit picric.

Danilintr¾ng.
CaCO3ABCHIKpropanol-2.

P.E F DEGCaosu buna.
9.

10.


11. iso-propylicABCH4DEF G anilin.
12. G + NaOH A + Na2CO3
A I + H2
I L
L + Cl2 M + HCl
M + NaOH N + P + H2O
N + HCl P + Q
Q + HNO3 C6H2(NO2)3OH + H2O

A B + C
B + H2O D
2D E + F + H2O
E + F A
nE Caosu buna.

A + KOH + ROH B + KCl + H2O
B + HCl C
C + KOH propanol-2 + KCl.


16.

17.

ANDEHIT – AXIT CACBOXYLIC
3.


4.
 
5.

6.

7.

8.

9.


10.11.

12.
C4H10C4H6C4H6Br2C4H8O2C4H10O2
 C4H6O2 C4H12O4N2 C4H6O4 C8H12O4.
13.


14.

15.


16.

17.

18.
19. 

20.

21. 
. HV Qu©n Y- 2001
22. A + NaOH B + C + D + H2O
D + NaOH CH4 + Na2CO3
B + Cu(OH)2 E + Cu2O + H2O
E + NaOH CH4 + Na2CO3
C + HCl C6H5OH + NaCl
Biết: -Tỉ lệ giữa A:NaOH (tham gia phản ứng) là 1:3
- B là hợp chất đơn chức.
§H Y-D­îc Tp HCM 2001
23
 
Gửi ý kiến