Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

SPECIAL MATERIALS

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:41' 04-11-2018
Dung lượng: 27.7 KB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1. Choose one word or phrase marked A, B, C, or D that best complete the preceding sentence.
1. No longer_________ to do all her housework with her husband because our family now owns some new labor-saving devices.
A. my mother has B. has my mother C. does my mother has D. does my mother have
2. No sooner had he sat down to lunch_________ there was a knock at the door.
A. than B. that C. as D. when
3. They hardly found her number when they called her.
A. They called her sooner or later. B. They called her as soon as they found her number.
C. They found her number as soon as they called her. D. They found her number sooner or later.
4. Never before_________ such a beautiful girl.
A. have I met B. have I meet C. I have met D. did I meet
5. Rarely_________ out after 9.00.
A. does my sister go B. did my sister go C. my sister goes D. my sister does go
6. Hardly_________ asleep when the phone woke him up.
A. the doctor fell B. the doctor had fallen C. did the doctor fall D. had the doctor fallen
7. Edward_________ goes to bed before midnight.
A. hardly never B. seldom never C. hardly ever D. almost ever
8. She had only just put the telephone down when the boss rang.
A. She put the telephone down and the boss rang.
B. Hardly had she put the telephone down when the boss rang.
C. The boss rang back, but she put the telephone down.
D. She had put the telephone down, so she let it ring when the boss rang.
9. No sooner_________ than the boss came in.
A. he had left B. had he left C. he was leaving D. was he leaving
10. Not only_________ to take the medicine, but he also hit the nurse.
A. he refused B. does he refuse C. he was refused D. did he refuse
11. As soon as he waved his hand, she turned away.
A. He saw her turn away and he waved his hand.
B. He waved his hand and at once she turned away.
C. She turned away because he waved his hand.
D. No sooner had he waved his hand than she turned away.
12. Hardly had he left home_________ the telephone rang.
A. than B. that C. as D. when
13. Not only_________ the book, but he had seen the film as well.
A. he had read B. has he read C. had he read D. he did read
14. No longer_________ them to go to the music club.
A. their parents allow B. does their parents allow
C. do their parents allow D. has their parents allow
15. Only because she had to support her family_________ to leave school.
A. that Alice decides B. did Alice decide C. does Alice decide D. Alice decided
16. Hardly_________ at the bus stop when the next bus came.
A. they had arrived B. do they arrive C. arrived they D. had they arrived
17. So surprised at the news_________ that he couldn’t say anything.
A. did he become B. he became C. does he become D. did he became
18. Not only_________ shade and beauty, but they also reduce carbon dioxide.
A. trees provide B. provide trees C. do trees provide D. trees do provide
19. My grandfather_________ sleeps more than an hour a night.
A. hardly never B. has ever C. is always D. hardly ever
20. Not only_________ profits, but it also had to lay off workers.
A. did the company lose B. the company lose C. had the company lose D. lost the company
Exercise 2. Choose one word or phrase marked A, B, C, or D that best complete the preceding sentence.
1. _________ so many people been out of work as today.
 
Gửi ý kiến