Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Speculation

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thời Nhiệm
Ngày gửi: 19h:51' 02-12-2021
Dung lượng: 9.6 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Choose the best answer
1.“Have you seen Kate?” “No, but she ________ be at her desk.”
A. may B. ought C. would D. can
2.The line is busy; someone __________ the telephone now.
A.must be using B.must have used
C. must use D.must have been using
3. Jean did very badly on the exam. She _________ harder.
A. must have studied B. could have studied
C. should have studied D. must studied
4.The photos are black. The X-ray at the airport __________ them
A.should have damaged B. would have damaged
C.would damage D. must have damaged
5.Frank`s wallet is lying on the coffee table. He _______ it here last night.
A.must have left B.should have left C.must be leaving D.needn`t leave
6.Jenny`s engagement ring was precious! It _______ have cost a fortune.
A. must B. should C. can D. needn`t
7.I am not deaf. You _______ shout.
A. must B. mustn`t C. need D. needn’t
8. _______ I borrow your lighter for a minute? - Sure, no problem. Actually,
you _______ keep it if you want to.
A. May / can B. Must / might C. Will / should D. Might / needn’t
9.The house was empty when I arrived. They __________.
A.must have gone to bed B.should have gone to bed
C.would have gone to bed D.need have gone to bed
10. Would you mind not smoking in here?
A.Could you stop to smoke in here?
B.Would you please stop to smoke in here?
C.I would rather you didn’t smoke in here.
D.I want you not to stop smoking in here
11.I made a lot of noise when I came home. You __________ me.
A.must hear B.have to hear C.had to hear B.must have heard
12.Jane wasn`t in when I arrived. She _______ I was coming.
A. must have forgotten B. must forget
C. may forget D. should have forgotten
13.My mother permitted me to go out at night.She said, “You ______ go out
tonight.”
A. may B. have to C. must D. ought to
14. He advised me to take an English course. I ________ it early.
A. should have taken B. should take
C. will have taken D. may take
15. My friend was going to call me as soon as he arrived this morning; but he
didn`t call. He _________ the train.
A. had to miss B. should have missed
C. would have missed D. must have missed
16. You have been reading for four hours.This book ___ be very interesting.
A. can B. Might C. Must D. should
17. Don’t phone Ann now. She ________ be having lunch.
A. might B. can C. must D. has to
18. My car stopped on the high way. It _________ out of gas.
A.may run B.must be C.may have run D.should have run
19. Ted`s flight from Amsterdam took more than 11 hours. He _______
exhausted after such a long flight now.
A. must be B.must be being
C.must have been D.should have been
20.You ____ forget to pay the rent tomorrow. The landlord is very strict about
paying on time.
A. needn`t B.mustn`t C.do not have to D.may not
21.You _____ take your umbrella along with you today. It ______rain later on
this afternoon.
A.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓