Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

[ST] De luyen tạp 8 diem - De so 15

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thành Chung
Ngày gửi: 18h:26' 30-05-2018
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 572
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 15.
Thời gian làm bài: 50 phút.

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Si = 28, P = 31, S = 32, Cl = 35,5, Br = 80, Li = 7, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Rb = 85, Sr = 88, Ag = 108, Ba = 137, Pb = 207.

Câu 1: Polime X có công thức (-CH2-CHCl-)n. Tên của X là
A. polipropilen. B. polietilen. C. poli(vinyl clorua). D. policloetan.
Câu 2: Axit nào sau đây là axit béo?
A. axit axetic. B. axit ađipic. C. axit stearic. D. axit glutamic.
Câu 3: Hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino axit?
A. HCOONH4. B. H2NCH2CH2COOH.
C. CH3COOC2H5. D. C2H5NH2.
Câu 4: Chất nào sau đây là muối trung hòa?
A. NaHCO3. B. Fe2(SO4)3. C. NaH2PO4. D. KHSO4.
Câu 5: Kim loại nào là kim loại chuyển tiếp?
A. Fe. B. Al. C. Na. D. Ba.
Câu 6: Phèn chua chứa muối nào?
A. NaCl. B. CaCO3. C. MgSO4. D. Al2(SO4)3.
Câu 7: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng "gạch cua" nổi lên là do
A. phản ứng thủy phân của protein. B. phản ứng màu của protein.
C. sự đông tụ của lipit. D. sự đông tụ của protein do nhiệt độ.
Câu 8: Dung dịch chất X có mùi khai, xốc, làm quỳ tím chuyển màu xanh. X là
A. HCl B. NaOH. C. NH3. D. Cl2.
Câu 9: Công thức phân tử nào sau đây của một este no, đơn chức, mạch hở?
A. C2H4O2. B. C2H4O. C. C3H4O. D. C3H4O2.
Câu 10: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là
A. CH3NH2. B. CH3COOH. C. NH3. D. H2N-CH2-COOH.
Câu 11: Khí H2 (to) có thể khử được oxit nào trong các oxit sau?
A. CuO. B. K2O. C. MgO. D. Al2O3.
Câu 12: Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Br2. B. NaCl. C. NaOH. D. Na.
Câu 13: Kim loại sắt phản ứng với chất nào tạo ra hợp chất sắt (III)?
A. S bột (to). B. dd HCl đặc. C. Cl2 (to). D. dd CuSO4.
Câu 14: Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 15: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 16: Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhanh, không xoắn.Thủy phân X trong môi trường axit, thu được glucozơ. X là
A. saccarozơ. B. amilo pectin. C. xenlulozơ. D. fructozơ.
Câu 17: Phản ứng nào không xảy ra?
A. Ag + O2. B. Na + H2O. C. Al + HCl. D. Cu + FeCl3.

Câu 18: Hỗn hợp nào sau đây thuộc loại đipeptit?
A. H2N-CH2-CH2-CO-CH2-COOH.
B. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH.
C. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.
D. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.
Câu 19: Có mẫu nước cứng X chứa Ca2+, Cl-, HCO3-, SO42-. Hóa chất có thể làm mềm là
A. Ca(OH)2. B. NaCl
 
Gửi ý kiến