Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động ( LT + BT) đầy đủ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: biên soạn
Người gửi: Kiều Thị Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:40' 15-06-2010
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 7385
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hương)
C.SUBJECT AND VERB AGREEMENT
(Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ)
Trường hơp dùng động từ ở dang số ít
_ Khi chủ ngữ là những danh từ có hình thức số nhiều nhưng thực tế chúng là những danh từ số ít ( những danh từ đề cập đến các môn học, chứng bệnh, danh từ riêng ).
+ News
+ Diseases : measles, mumps, rickets,……
+ Subject : Linguistics , Economies , Physic , Phonetics , pholitics,….
+ Proper nouns : Algiers, Athens , Brussels, Marseilles, The United States, The United Nations, Wales,………
Ex1. Mathematics is fun.
Ex2. The United States lies between Canada and Mexico.
_ Khi chủ ngữ la danh tử chỉ tiền bạc, thời gian, khỏang cách.
Ex. Three years is a long time to wait.
_ Khi chu ngữ la 1 đại từ bất định : each, any, one, everyone, someone, anyone, every, either, neither, another, something…..
Ex1. Each of the boys has a bicycle.
Ex2. Someone has taken my pencil.
_ Khi chủ ngữ la 1 mệnh đề.
Ex. That you get high mark in school is very good.
_ Khi những chủ ngữ đều ở số ít được nối kết với nhau bằng : with, as well as, together with, along with, no less than,….thì động từ ở ngôi thứ 3 số ít.
Ex1. The old man with his dog passes my house every morning.
Ex2. Mr. Johnson as well as his assistants has arrived.
Trương hợp dùng động từ ở dạng số nhiều.
_ Khi hai hay nhiều chủ ngữ được nối kết với nhau bằng : and
Ex. Lan and Tam are classmates in this school year.
_ Khi chủ ngữ la 1 đại từ : several, both, many, few, all, some.
Ex. Several of the students are absent.
_ Khi chủ ngữ là 1 danh từ được thành lập bởi mạo từ The+Adjective để chỉ 1 nhóm người có chung 1 đặc điểm hay phẩm chất : The poor, The rich, The blind,….
Ex. The poor living here need help.
Động từ có thể dùng số ít hoặc số nhiều tùy trừơng hợp.
_ Hai chủ ngữ nối kết với nhau bằng : Either……Or , Neither…….Nor , Or , Not only…..But also thì động từ phù hợp với chủ ngữ thứ 2.
Ex1. Neither her mother nor her father wants her to be a teacher.
Ex2. Either he or I am going to to come.
_ The number of : động từ ở ngôi thứ 3 số ìt.
A number of : động từ ở ngôi thứ 3 số nhiều.
Ex1. The number of books in the library is large.
Ex2. A number of students are ready for the exam.
_ Một danh từ tập hợp như : family, group, team,……la tập hợp nhiều cá nhân trong cùng đơn vị, tùy theo ý nghĩa ma động từ ở dạng số ít hay số nhiều.
Ex. The family is the basic unit of society.
The family have the same ideas.
_ Khi danh từ đứng sau các thành ngữ chỉ phân số hay tỷ lệ ma làm chủ ngữ ( one third of the........, Half of the……., All of the……..) thì động từ có thề ở ngôi thứ 3 số ít hay ngôi thứ 3 số nhiều tùy theo danh từ làm chủ ngữ đó số ít hoặc số nhiều.
Ex1. One third of the oranges are mine.
One third of the milk is enough.
Ex2. All of the students have been rewarded.
All of the money has been spent.
EXERCISEs
I>USE THE RIGHT FORM OF THE VERB
Three months (be) a long time to wait.
Five dollars (be) too much to pay for that book.
A number of books (be) on the table.
The number of students in this class (be) limited to thirty.
It (be) my two brothers who (be) hurt.
It (be) the children playing upstairs.
Neither of the answers (be) correct.
Neither (be) to blame.
Everybody (have) a good time.
Either your key or my key (be) missing.
John or his brothers (be) going to help me.
Bread and butter (be) all he asked for.
The author and lecturer (be) arriving today.
My old friend and colleague, George (be) in town.
The pen and paper (be) on the desk.
Jim and Joe (be) roommates.
The boxes of candy (
No_avatar

em chưa tự tin vào khả năng của phần làm bài tập, có thể cho em lời giải của bài tập "sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ không" . em cảm ơn  nhiều. xin vui lòng gửi qua gmail giúp em. trunghoang11299@gmail.com

Avatar

Không có đáp án ạ?

Cau mày

Avatar

Không có đáp án ><

 
Gửi ý kiến