Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TANG BAN DE 21 LTDH HOA-QUICKHELP.VN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: WW.QUICKHELP.VN
Người gửi: Lê Văn Yên (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:18' 23-05-2008
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người

Câu 1.         Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị bằng
A.    1e
B.    2e
C.    3e
D.    4e
 
Câu 2.         Hoà tan 6,66 gam tinh thể nhom sunfat Al2(SO4)3.nH2O vào nước thành 250 ml dung dịch. Lấy 25 ml dung dịch này cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 0,699 gam kết tủa. Số phân tử nước kết tinh n bằng :
A.    6 .
B.    12 .
C.    18.
D.    24.
 
Câu 3.         Hoà tan kim loại M hoá trị II bằng dung dịch HNO3 loãng chỉ có khí duy nhất NO thoát ra. Nếu có 0,8 mol HNO3 đã tham gia phản ứng thì có bao nhiêu mol electron mà kim loại M đã cho ? 
A.    0,4 mol e .
B.    0,5 mol e .
C.    0,6 mol e .
D.    0,8 mol e.
 
Câu 4.         Trong phản ứng:
3NO2 + H2O  2HNO3  + NO
Khí NO2 đóng vai trò nào sau đây?
A.    Chất oxi hoá
B.    Chất khử.
C.    Là chất oxi hoá nhưng đồng thời cũng là chất khử
D.    Không là chất oxi hoá cũng không là chất khử
 
Câu 5.         Phương pháp thủy luyện dùng để điều chế
A.    Kim loại có tính khử yếu
B.    Kim loại mà ion dương của nó có tính oxy hóa yếu
C.    Kim loại hoạt động mạnh
D.    Kim loại có cặp oxihóa-khử đứng trước Zn2+/Zn
 
Câu 6.         Có 3 dung dịch NaOH (nồng độ C1 mol/l), NH3 (nồng độ C2 mol/l) và Ba(OH)2 (nồng độ C3 mol/l) có cùng giá trị pH. Hãy sắp xếp nồng độ của các dung dịch đó theo thứ tự lớn dần. Hãy chọn thứ tự đúng.
A.    C1 < C2 < C3.
B.    C3  < C1 < C2
C.    C3 < C2 < C1 .
D.    C2 < C1 < C3.
 
Câu 7.         Từ đồng kim loại người ta có thể điều chế CuSO4 theo các cách sau :
1. Cu  CuSO4 + H2O
2. Cu +  CuSO4 + SO2 + 2H2O
3. Cu + H2SO4 +   CuSO4 + H2O
                        (sục không khí)
Phương pháp nào tốt nhất, tiết kiệm axit và năng lượng.
A.    Cách 1
B.    Cách 2
C.    Cách 3
D.    Cả 3 cách như nhau
 
Câu 8.         Phản ứng nào không phải là phản ứng dị li ( tự oxi hoá - khử) ?
A.    SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4
B.    2NO2 + 2NaOH  NaNO3 + NaNO2 + H2O
C.    Cl2 + H2O  HCl + HClO
D.    4KClO3  KCl + 3KClO4
 
Câu 9.         Một hợp kim tạo bởi Cu, Al có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá học và có chứa 12,3% khối lượng nhôm. Công thức hoá học của hợp kim là
A.    Cu3Al
B.    CuAl3
C.    Cu2Al3
D.    Cu3Al2
 
Câu 10.     Kết luận nào sau đây không đúng về tính chất của hợp kim?
A.    Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại
B.    Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất
C.    Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất
D.    Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại nguyên chất
 
Câu 11.     Giải pháp nào sau đây được sử đụng để điều chế Mg kim loại?
A.    Điện phân nóng chảy MgCl2
B.    Điện phân dung dịch Mg(NO3)2
C.    Cho Na vào dung dịch MgSO4
D.    Dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao
 
Câu 12.     Để bảo quản các kim loại kiềm cần phải làm gì?
A.    Ngâm chúng vào nước
B.    Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín
C.    Ngâm chúng trong rượu nguyên chất
D.    Ngâm chúng trong dầu hoả
 
Câu 13.     Cho 5,6 gam Fe tác dụng hoàn toàn với clo có đốt nóng và 2,8 gam Fe tác dụng hoàn toàn với HCl, tổng số gam muối sắt thu được là:
A.    22,600 gam
B.    20,825 gam
C.    22,825 gam
D.    20,600 gam
 
Câu 14.     Kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy là kim loại nào?
A.    Kẽm
B.    Sắt
C.    Natri
D.    Đồng
 
Câu 15.     Tính khối lượng kết tủa tạo thành khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,0075 mol NaHCO3 với dung dịch chứa 0,01 mol Ba(OH)2.
A.    0,73875 gam
B.    1,47750 gam
C.    1,97000 gam
D.    2,95500 gam
 
Câu 16.     Tuỳ thuộc nồng độ của dung dich HNO3, Nhôm có thể khử N+5 trong HNO3 thành các sản phẩm khác nhau trong đó số oxi hoá của N có giá trị từ -3 đến +4 : NO2, NO, N2, NH4NO3.
Phương trình phản ứng của Al và HNO3 tạo ra hai muối trong dung dịch là:
A.    8 Al  + 30 HNO3    8 Al(NO3)3  +  3NH4NO3  +  15H2O
B.    8 Al   +  36 HNO3    8  Al(NO3)3  +  3 NH4NO3  +  18 H2O
C.    8 Al  +  30 HNO3    8  Al(NO3)3  +  3 NH4NO3  +  9  H2O
D.    8 Al  +  36 HNO3   8  Al(NO3)3  +  3 NH4NO3  +  9  H2O.
 
Câu 17.     Gọi tên hiđrocacbon sau theo IUPAC.

A.    4-butyl-1,2-đimetyloctan.
B.    4-propyl-1,2-đimetylotan.
C.    2,3-đimetyl-4-propyloctan.
D.    1,2-đimetyl-3-butylheptan.
 
Câu 18.     Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cùng số mol H2 và CH4 thu được khí cacbonic và hơi nước, với tỉ lệ số mol : bằng :
A.    1 : 1
B.    1 : 2
C.    1 : 3
D.    1 : 2,5
 
Câu 19.     Tên chính xác theo danh pháp quốc tế (IUPAC. của chất có công thức cấu tạo CH3-CH(OH)-CH(CH3)-CH3 là ở đáp án nào sau đây?
A.    2-Metylbutanol-3
B.    1,1-Đimetylpropanol-2
C.    3-Metylbutanol-2
D.    1,2-Đimetylpropanol-1
 
Câu 20.     Dãy đồng đẳng của rượu etylic có công thức chung là ở đáp án nào sau đây?
A.    CnH2n-1OH (n ≥ 3)
B.    CnH2n+1OH (n ≥ 1)
C.    CnH2n+2-x(OH)x (n ≥ x, x > 1)
D.    CnH2n-7OH (n ≥ 6)
 
Câu 21.     Trong số các đồng phân của penten (C3H10) có bao nhiêu đồng phân khi hợp nước (xt) tạo thành được rượu bậc 3?
A.    1
B.    2
C.    3
D.    Không có đồng phân nào
 
Câu 22.     Oxi hoá 80 gam rượu metylic thành andehyd fomic bằng CuO, rồi hoà tan tất cả andehyd vào 90 gam H2O thu được dung dịch 40% andehyd. Tính hiệu suất phản ứng oxi hoá?
A.    45%
B.    63%
C.    88,8%
D.    80%.
 
Câu 23.     Công thức phân tử của anđehit có dạng tổng quát CnH2n+22a2kOk.
Hãy cho biết phát biểu nào sai.
A.    c chỉ số n, a, k thỏa mãn điều kiện n  1; a  0; k  1
B.    Nếu a = 0, k = 1 thì đó là anđehit no, đơn chức
C.    Nếu anđehit 2 chức và 1 vòng no thì công thức phân tử có dạng CnH2n4O2 (n  5)
D.    Tổng số liên kết  và vòng là độ bất bão hoà của công thức.
 
Câu 24.     Trung hoà 16,6 gam hỗn hợp axit axetic và axit fomic bằng dung dịch natri hiđroxit thu được 23,2 gam hỗn hợp hai muối. Thành phần % khối lượng mỗi axit tương ứng là ở đáp án nào sau đây?
A.    27,71% và 72,29%
B.    72,29% và 27,71%
C.    66,67% và 33,33%
D.    33,33% và 66,67%
 
Câu 25.     Khối lượng olein cần để sản xuất 5 tấn stearin là
A.    4966,292 kg
B.    49600 kg
C.    49,66 kg
D.    496,63 kg
 
Câu 26.     Các este có công thức C4H6O2 được tạo ra từ axit và rượu tương ứng có thể có công thức cấu tạo như thế nào?
A.    CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH=CH2; H-COO-CH2-CH=CH2;
H-COO-CH=CH-CH3 và H-COO-C(CH3)=CH2
B.    CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH=CH2; H-COO-CH2-CH=CH2;
     H-COO-CH=CH-CH3
C.    CH2=CH-COO-CH3; H-COO-CH2-CH=CH2
D.    CH2=CH-COO-CH3; CH3COO-CH=CH2; H-COO-CH2-CH=CH2;
 
Câu 27.     Một este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức có tỉ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng  lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu  gọn của este này là
A.    CH3COO-CH3
B.    H-COO-C3H7
C.    CH3COO-C2H5
D.    C2H5COO-CH3
 
Câu 28.     Một hợp chất hữu cơ X có tỉ lệ khối lượng C,H,O,N là 9:1,75:8:3,5 tác dụng với dd NaOH và dd HCl đều theo tỉ lệ mol 1:1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất.
Một đồng phân Y của X cũng tác dụng được với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1:1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd brom.
Công thức phân tử của X, công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là ở đáp án nào sau đây?
A.    C3H7O2N; H2NC2H4COOH; H2NCH2COOCH3.
B.    C3H7O2N; H2NC2H4COOH; CH2=CHCOONH4
C.    C2H5O2N; H2NCH2COOH; CH3CH2NO2
D.    C3H5O2N; H2NC2H2COOH; CHCCOONH4
 
Câu 29.     Trung hoà 3,1 gam một amin đơn chức X cần 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là ở đáp án nào?
A.    C2H5N
B.    CH5N
C.    C3H9N
D.    C3H7N
 
Câu 30.     Có thể tổng hợp rượu etylic từ CO2 theo sơ đồ sau:
CO2  Tinh bột  Glucozơ  Rượu etylic
Tính thể tích CO2 sinh ra kèm theo sự tạo thành rượu etylic nếu CO2 lúc đầu dùng là 1120 lít (đktc). và hiệu suất của mỗi quá trình lần lượt là 50%; 75%; 80%.
A.    373,3 lít
B.    280,0 lít
C.    149,3 lít
D.    112,0 lít
 
Câu 31.     Glucozơ lên men thành rượu etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozơ cần dùng bằng bao nhiêu gam?
A.    24 gam
B.    40 gam
C.    50 gam   
D.    48 gam
 
Câu 32.     Polivinylancol là sản phẩm:
A.    Trùng hợp của CH2 = CH(OH) rồi thuỷ phân
B.    Trùng hợp của CH3 COOCH = CH2 rồi xà phòng hoá
C.    Trùng ngưng của CH3COOCH=CH2 rồi xà phòng hoá
D.    Trùng hợp của CH2=CHCl rồi thuỷ phân.
 
Câu 33.     Cho 5 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 1,792 lit khí NO (đktc). duy nhất. Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối thu được trong dung dịch bằng:
A.    7,4 gam
B.    9,94 gam
C.    12,6
D.    19,88 gam
 
Câu 34.     3,15 gam một hỗn hợp gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom. Để trung hoà hoàn toàn 3,15 gam cũng hỗn hợp trên cần 90 ml dung dịch NaOH 0,5M. Thành phần % khối lượng từng axit trong hỗn hợp lần lượt ghi ở đáp án nào là đúng?
A.    25,00%; 25,00% và 50,00%
B.    19,04%; 35,24% và 45,72%
C.    19,04%; 45,72% và 35,24%
D.    45,71%; 35,25% và 19,04%
 
Câu 35.     Chỉ dùng dung dịch thuốc tím trong H2SO4 có thể phân biệt cặp chất nào sau:
A.    CH4 và C3H8
B.    C2H4 và C4H8
C.    C2H2 và C4H6
D.    C6H6 và CH3C6H5
 
Câu 36.     Hãy chọn đúng công thức cấu tạo của chất X (C3H5Br3) biết rằng khi thuỷ phân hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm Y chứa nhóm rượu bậc nhất và nhóm anđehit.
A.    
B.    
C.    
D.    
 
Câu 37.     Cho sơ đồ biến hoá
X + H2O    [Y]  [Y`]   Z (rượu isopropyliC.
Vậy X là :
A.    
B.    
C.    CH2 = CH - CH3
D.    CH  C - CH3
 
Câu 38.     Cho sơ đồ phản ứng :
  
Hãy chọn các chất X, R, X1, Y, Q, Y1 thích hợp trong số các chất cho dưới đây : Na, H2O, HBr, C2H4, NaOH, C2H2, Br2, C2H5Br.
Chú ý : các chất ghi đúng theo thứ tự X, R, X1, Y, Q, Y1.
A.    C2H4, Br2, C2H5Br, H2O, NaOH, HBr
B.    C2H4, HBr, C2H5Br, H2O, Na, NaOH
C.    C2H4, HBr, C2H2, Br2, Na, NaOH
D.    C2H4, Br2, C2H5Br, NaOH, HBr, H2O
 
Câu 39.     Hoà tan 0,01 mol oleum H2SO4.3SO3 vào nước được dung dịch X. Số ml du
No_avatar
sao ko co dap an 5 de thi thu dai hoc a
 
Gửi ý kiến