Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tập bài học điền khuyết hóa 10,11,12 có ôn thi THPTQG 2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tuyết
Ngày gửi: 20h:37' 15-04-2019
Dung lượng: 247.7 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
Chương I: NGUYÊN TỬ HÓA 10

Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ.


I.Thành phần cấu tạo của ngtử:
1. Electron:
a. Sự tìm ra electron: (bởi ........................ vào năm ......................).
- Khi không có ............................. tia ........................... truyền ............... và .............. về phía .............................
-Tia âm cực là ........................................................................ gồm các .....................................................
b. Khối lượng và điện tích của e:
me = ......................................... kg. qe = ................................... C
qe = ....................................

2. Sự tìm ra hạt nhân ngtử:
- Ngtử có cấu tạo .........................., có phần mang ....................................... là ..............................................
- Xung quanh ....................... có các ................ tạo nên ..........................................
- Khối lượng ngtử hầu như tập trung ở ...................................................
3.Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:
a.Sự tìm ra proton (bởi ............................. vào năm ................................)
mp = ......................................kg qp = ................................... C
qp = ...................................
b.Sự tìm ra nơtron (bởi ............................. vào năm ................................)
mn = ..................................................kg qn = ..........
II.Kích thước vàkhối lượng của ngtử :
Kích thước:
Ngtử có đường kính khoảng .........................m
1Å = .......................m, 1nm = ..................... m
1 nm = .............Å
2. Khốùi lượng: ...... :đơn vị khối lượng ngtử (...................).
1u = . khối lượng của 1 ngtử ..................................................................................
* Kết luận:
-Đặc điểm các hạt p, n, e:

Hạt
p
n
e

Điện tích
.....................................
......................................
......................................

Khối lượng
......................................
......................................
......................................


- Do nguyên tử trung hòa điện nên ....................................
- Nguyên tử nào cũng có 3 loại hạt trên, trừ ........ chỉ có .....p và ......e.
* Công thức:CHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LI HÓA 11

SỰ ĐIỆN LI
**************
I/ Hiện tượng điện li:
1/ Thí nghiệm:
Mô tả thí nghiệm: SGK trang 4
Kết quả thí nghiệm:
+ Cốc đựng dung dịch NaCl: đèn ....................... → dung dịch NaCl ................
+ Cốc đựng nước cất, dung dịch saccarozơ, NaCl rắn, khan, NaOH rắn, khan, dung dịch ancol etylic, glixerol: đèn ......................
→ các chất trên ...............................
Kết luận: dung dịch ......., dung dịch ..........., dung dịch ................ dẫn điện.
2/ Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước:
+ Các ............................................... khi tan trong ............ ......................................... làm cho dung dịch của chúng .............................
+ Sự điện li là quá trình ...................... các chất trong .......................................................... là các chất điện li.
+ Chất điện li là những chất tan trong ............... hoặc ở trạng thái ........................... phân li ra ........
- Chất điện li:loại liên kết là liên kết...................... hoặc liên kết ...........................................................
-Vd:..................................................................................................................................................
+ Chất khôngđiện li là những chất tan trong ………………………………………………………
-Chất không điện li:loại liên kết là liên kết …………………………. hoặc liên kết ...................................
-Vd:........................................................................................................................................
II/ Phân loại các chất điện li
1/ Thí nghieäm:
+Moâ taû thí nghieäm: SGK.
+ Keát quaû: coác ñöïng dung dịch HCl: .....................; coác đựng dung dịch CH3COOH: .................................
+ Keát luaän: ......................................... trong dung dịch HCl ………………………………. trong dung dịch CH3COOH. Vaäy soá phaân töû HCl phaân li ra ion ………………….. cuûa CH3COOH.
2/ Chaát ñieän li maïnh vaø chaát ñieän li yeáu:
a/ Chaát ñieän li maïnh:
+ Ñònh nghóa: Chaát ñieän li maïnh laø chaát ………………………………………… caùc phaân töû …………………
……………. ñeàu …………………………………………………………….
+ Đối với chất điện li mạnh thì phương trình điện li được biểu diễn bằng dấu:………………………….
+ Chất điện li mạnh bao gồm:
- Axit………………………………………………………………………………………
Vd: HCl →.................................
*TQ: Axit→...............................................................
- Bazơ……………………………………………………………...........................................
Vd: NaOH →...............................
*TQ: Bazơ →...............................................................
-Muối ……………………………………………………………...........................................
Vd: NaCl→.............................
*TQ: Muối →...............................................................
Vd: Tính [Na+], [CO32-] trong dung dịch Na2CO3 0,1M ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2/ Chaát ñieän li yeáu:
+ Ñònh nghóa: Chaát ñieän li yeâuù laø chaát ........................................ chæ coù .......................................... phaân li ra ..............., phaàn coøn laïi vaãn toàn taïi döôùi daïng ............................ trong dung dịch.
+ Đối với chất điện li yếu thì phương trình điện li được biểu diễn bằng dấu:………………………….
+ Chaát ñieän li yếu bao goàm:
-Axit....................................................................................................................
Vd: CH3COOH/.......................................................Bazơ.....................................................................................................................
Vd: NH4OH/.......................................................
-Muối:……………………………………………………………………………………….
Vd: CaSO4/.......................................................
+ Quan hệ giữa CM và C% :
C% = ............................................

+ Pp:...............................................................................................................................................
Khối lượng rắn = ..........................................................................................................................

Chương I: ESTE – LIPIT HÓA 12
Bài 1: ESTE
*********
I.KHÁI NIỆM, DANH PHÁP, ĐỒNG PHÂN
 
Gửi ý kiến