Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: luc van chinh
Ngày gửi: 22h:03' 13-07-2021
Dung lượng: 939.0 KB
Số lượt tải: 703
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI KHẢO SÁT VÀO LỚP 6 – NĂM HỌC 2019-2020
Name: _______________ Class: _________ School: _______________

PART I: LISTENING (20 minutes) Question 1: Listen and number. (1m)


Question 2: Listen and circle. (1m)
1.Mai has English _______. A) four times a week. B) every school day
2.Nam has _____________ today. A) four lessons B) on holiday
3.Akiko is ___________ today. A) at school B) on holiday
4.Quan has Maths __________. A) every school day B) four times a weekQuestion 3: Listen and match (1pt)
  

1

Question 4: Listen and tick ( (1m)

Question 5: Listen and write 1 word in each blank. (1m)
1.What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? She’s ________________.
2.What’s Doraemon like? He’s ___________________. 3.What are the Seven Dwarfs like? They’re short and ____________________.
4.What’s An Tiem like? He’s clever and ___________________.
PART I: READING AND WRITING
Ex1. Choose one odd: ( Tìm 1 từ khác loại)
1.A.pretty B.village C.island D.town 2. A.sometimes B.always C.early D.uasully
3.A.went B.took C.visited D.did 4.A.everyday B.yesterday C.last night d.ago
5. A.dinner B.lunch C.breakfast D.eat 6. .A.your B.his C.their D.she
Ex2.Choose one different pronunciation ( Tìm 1 từ có cách phát âm khác )
1.A.today B.or C.more D.for 2.A.place B.park C.market D.far
3..A.like B.visit C.bridge D.which 4.A. goes B.sausages C.watches D.glasses
5.A.museum B.summer C.sunny D.fun 6.A.visit B.is C.was D.island
Ex3. Choose the best answers A, B, C or D:
1.Let’s ____ Tran Quoc pagoda. A. visit B.visiting C.visits D.to visit
2.I’d like ____ Hoa Lu temple. A. visit B.visiting C.visits D.to visit
3. _____ place would you like to visit ,Thong Nhat park or the Museum of History ?
I’d like ____ Thong Nhat park. A.what/ visit B.where / visiting C.when /visited D.which / to visit
4.What_______ you do yesterday? I______ Tran Quoc pagoda.
A.do/ visit B.will / will visit C.were /was visiting D.did / visited
5._____ It’ll be cool and windy. A.what’s the weather like today ?
B.what will the weather be lke tomorrow? C.How’s the weather today ? D. A and C are correct.
6.What’s the matter with them ? ________
A.they have a sore throat B.I have a stomachache C.he has a headache D.she has an earache
7.what______ Mai do in the evening ? She sometimes ________ TV
A. do/ watch B. does / watchs C. is/ watching D.does/ watches
8.what___ you doing ? I’m ____ the cabbage. A. are/cut B.is/cutting C.were/cuts D.are/cutting
9. Don’t ____ with the knife. You may ____ yourself.
A. play / cut B. plays / cuts C. to play / to cut D. playing / cutting
10.___________________? it is 12 Quang Trung street.
A.where is she from? B.where does she live? C.what nationality is she? D.what’s her address?
Ex4. Verb forms ( chia động từ )
1.How often _________ Lan (go) _______ to the library? She (go)________ there once a week.
2.Where ______ you ( be) yesterday? I (be)________ at school festival.
3.________ Lan (visit)__________ Sam Son beach this summer ? Yes she ________
4. He likes (sing) _______ songs so he ’d like ( be)_____________ a singer.
5.What _____ your father (do)__________ now? He (watch)____________TV in the livingroom.
Ex5. Fill the correct prepositions ( Điền giới từ thích hợp)
1.I went to Ha Long bay _______ my family. 2. Fruit and vegetables are good _____ your body.
3. We must go to school ______ Monday ______ Friday. 4. They usually get up ____ 6 o’clock.
Ex6.Matching :
Does Peter like fish?
 
Gửi ý kiến