Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TEST 1 ANH6(+Mp3)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Bình
Ngày gửi: 08h:09' 07-10-2017
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 932
Số lượt thích: 0 người
……………. Secondary School Tuesday, October 4th2017
Full name: ………………………………… English test
Class 6A
Time: 45minutes - No1

LISTENING
I.Listen and match(1pt)
II.Listen to the following passage and circle the missing words you hear (1pt)


1. Nga is _______ years old.
A. 10 B. 11 C. 12
2. She lives _______ the city with her family.
A. on B. at C. In
3. There are ________ rooms in her house.
A 3 B. 4 C. 5
4. There isa _______ in her house.
A. house B. living room C. school
5. There is a table and a(n)_____ in her living room
A. a chair B. a sofa C. armchairB. LANGUAGE FUNCTION
I. Choose the best answer to complete the following sentences: (2pts)
1. Close ___________ book.
A. you B. your C. I
2. - ___________ do you live? - I live in NinhGiang.
A. Where B. What C. How
3. I am ___________ years old.
A. threeteen B. thirteen C. tenthree
4. This is ___________ English book.
A. you B. a C. an
5. – “___________.” - “R- O- S –E, Rose.”
A. What’s your name? B. What’s her name?
C. How do you spell your name?
6. How many people ___________ there in your family?
A. is B. am C. are
7. I ___________ a student.
A. is B. am C. are
8. What does your father ___________?
A. is B. do C. does
9. What’s ___________ name? - He’s Binh.
A. my B. your C. his
10. Is this your book? _ __________
A. No, it is B. It isn’t. C. Yes, it is.


C. READING
I. Complete the short dialogue(1pt)
1. A: How old are you.
B: I’m ten __________.years old
2. A: What are these?
B: __They_____ are windows.
3. A: Does she have a candy bar?
B: Yes, she ____does___.
4. A: Does he have a music player in __his__ hand?
B: No, he doesn’t.
5. A: Where __does___Minh live?
B: He lives in the city

II. Read the passage carefully and choose the best answer by circling A, B, C or D (2 pt)
There are five people in Lan’s family. This is her father. He is an engineer. He is fifty. This is her mother. She is a doctor. She is forty-two. This is her brother. He is a teacher. He is twenty-six. This is her sister. She is a nurse. She is twenty -three. And this is Hoa. She is thirteen. She is a student. They are in the living room.
QUESTIONS:
1. How many people are there in Lan’s family?
A. There is five . B. There are five people. C. There are five.
2. How old is her father?
A. She is fifty. B. He is fifty. C. He is forty.
3. What does her mother do?
A. She is a doctor. B. She is a teacher. C. She is a nurse.
4. How old is her sister?
A. She is twenty. B. She is fifty. C. She is twenty-three.
5. Where are they?
A. In the classroom. B. In the living room. C. On Hai Ba Trung Street.

C. WRITING
I. Reorder these words into meaningful sentences (1, 0 đ)
1. her / is / ruler
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓