Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TEST 1 E 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đức Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:16' 15-09-2015
Dung lượng: 40.5 KB
Số lượt tải: 695
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS ĐỒNG THÁP

Họ và tên: ………………………………………………………………..
Lớp: ..................................................................................................................
BÀI KIỂM TRA SỐ 1
Năm học 2013-2014
Môn: Tiếng Anh 6
Thời gian làm bài: 45 phút


Điểm

Lời phê của thầy cô

( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra)
A. LISTENING: Listen to the dialogue and fill in the blanks. ( 2pts)
Hi. I’m Ba. I’m years old. I’m a student. This is my father. His name’s Ha. He’s a . This is my mother. name’s Nga. She’s a teacher, too. This is my sisiter, Lan. She’s fifteen. She’s a student. I’m her .
B. PRONUNCIATION, GRAMMAR AND VOCABULARY.
I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. ( Em hãy chọn từ mà phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại) (0,75pt)
1. A. clock B. close C.open D. window
2. A. pencil B. desk C. evening D. spell
3. A. fine B. night C. five D. live
II/ Odd one out. ( Em hãy chọn từ khác loại với những từ còn lại) (0,75pt)
1. A. pencil B. ruler C. window D. eraser
2. A. classroom B. desk C. board D. street
3. A. am B. do C. is D. are
III/ Choose the word or phrase( A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence. ( Em hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành mỗi câu ) (2pts)
1. My sister is Nga . is a teacher.
A. She B. Her C. He D. His
2. This is my father . name is Phong .
A. She B. His C.He’s D. He
3. How are you ? – I’m 12 years old .
A. nice B. good C. old D. fine
4. I’m fine , .
A. thank B. thanks you C. thank you D. fine thank
5. Where ?
A. do live you B. do you lives C. you live D. do you live
6. We live Hue.
A. in B.on C. up D. at
7 that your teacher?
A. Do B. Am C. Are D. Is
8. How you spell your name ?
A. are B. do C. does D. is
C. READING.
Read the following passage and do the tasks below. ( Em hãy đọc đoạn văn sau và làm bài tập bên dưới )
Hi. My name is Nam. I’m 12 and I’m a student. I live in a house on Tran Phu street. There are four people in my family; my father, my mother, my sister and me. My father is forty five years old. He is a teacher. My mother is thirty seven. She is a teacher, too. My sister is fifteen years old. She is a student and she studies in the same my school.
I/ True or False? Write (T) for true sentence and (F) after false sentence. (Đúng hay sai? Em hãy viết T sau câu đúng và F sau câu sai ) (1.5pts)
1. There are five people in Nam’s family. .
2. His parents are teachers. .
3. He lives in a house with his father, mother and his sister. .
II/ Answer the questions. ( Em hãy trả lời câu hỏi ) (1pt)
1. Where does Nam live?
………………………………………………………………………………………………...
2. Is his mother a nurse?
………………………………………………………………………………………………...
D. WRITING
I/ Arrange the following words in the correct oder to make meaningful sentences. ( Em hãy sắp xếp từ xáo trộn thành câu có nghĩa, viết hoa chữ cái đầu câu ) (1pt)
1. thank/ are/ you/ fine/ ,/ we.
…………………………………………………………………………………………...
2. sister/ are/ students/ this/ these/ is/ and/ her/ my.
…………………………………………………………………………………………...
II
 
Gửi ý kiến