Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TEST LẦN 2 có FILE nghe chuẩn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Bình
Ngày gửi: 11h:11' 28-11-2018
Dung lượng: 12.4 MB
Số lượt tải: 2041
Số lượt thích: 1 người (Lê Minh)
Bao Dai secondary school
Surname: .................................
Class: 7A...... Date: ......../11/2018
Written test 45 minutes: English 7
(Họcsinhlàmbàitrựctiếpvào đề thinày)

Mark

Remark

Parents’ signature


A. LISTENING
I. Nghevàđiềnđúng (T) hoặcsai (F).(0,75)
1. They have history on Tuesday and Thursday. .......................
2. They have math on Monday, Tuesday and Friday. .......................
3. Lan doesn`t have math on Friday. .......................
II. Nghevàđiềntênhoặcsốvàochỗtrống. Có 2 vídụlàmmẫu (1,25)
Vídụ:
What`s the boy`s name? ...................Pat.........................
How old is he? .....................6..........................

1.Where does Pat live? ........................................Street

2.What`s the number of Pat`s house? ................................................

3.How many bedrooms are there in Pat`s house? ................................................

4.What`s Pat`s sister`s name? ................................................

5. What`s the name of Pat`s mouse? ................................................
B: Language:
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1pt)
1. A. lunch B. music C. unpopular D. study
2. A. marble B. famous C. essay D. education
3. A. event B. relax C. bell D. enjoy
4. A. physics B. library C. happy D. dryer
II. Choose the best answer. (2pts)
1. My brother is good ……………….Math.
A. to B. at C. in D. on
2. We study different countries and their people in ……………………… .
A. Literature B. History C. Music D. Geography
3. What about ………………………to Lan’s house?
A. coming B. come C. to come D. to coming
4. He enjoys ………………..with his friends in his free time.
A. talk B. to talk C. talking D. talks
5. Vietnamese students take part ……………..different activities …………..recess.
A. at / in B. in / at C. on / at D. at / on
6. Would you like to come to my house? - …………………………………………………
A. Yes. I can’t. B. That’s too bad. C. You’re welcome. D. Yes, I’d love to.
7. My sister, Nga learns …………….. the piano every afternoon.
A. is playing B. to play C. playing D. plays

8. You can find those books……………….the back of the library.
A. at B. in C. on D. from
III. Supply the correct forms of verbs in the brackets. (1pt)
1. Let’s (play) ……………… blind man’s bluff.
2. Children shouldn’t (stay) …………………. up late.
3. They (learn) ………………………English now.
4. They sometimes (go) …………………to the zoo on Sunday
IV. Give the correct form of the words. (1pt)
1. Nam is very ………………..………… in computer. INTEREST
2. July is …………………….. than August. HOT
V. READING: Read the following passage and answer the questions. (1pt)
Mai is a student at a secondary school. She is in grade 7. She goes to school from Monday to Saturday. Her school is on Tran Hung Dao Street. It has three floors and her classroom is on the first floor. At school, Nga learns many subjects such as English, Math, Literature, History, Physics, Music, Art, Sports, etc. Mai is interested in past events in Viet Nam and all around the world, so her favorite subject is History. She also likes Literature and English.
At 9. 20, she has recess. She often skips ropes with her friends at recess. Sometimes, they play games like blind man’s bluff or catch. Sometimes, they chat with each other. Mai is always happy and exciting after recess.
1. Where is Mai’s school?...................................................................................................... .
2. How often does Mai go to school?......................................................................................
3. Is Mai’s favorite subject History?......................................................................................
4. What does she often do at recess?......................................................................................
VI: Rewrite the sentences as directed in the brackets. (1pt)
1. Phuong’s house is bigger than my house.
( My house_________________________________________________________
2. How about eating in fast food restaurant?
( Why don’t we _____________________________________________________
3. Shall we go to the zoo?
( Let`s _____________________________________________________________
4. Let’s go to the movies?
( What about________________________________________________________?
VI. Write a
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓