Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Test1T-Lần1 HK2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Huỳnh Phong Dinh
Ngày gửi: 08h:12' 13-02-2018
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 695
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Nguyễn Trung Trực
Lớp: 6 . . . . .
Họ và tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày . . . tháng . . năm . . ..
KIỂM TRA 1 TIẾT ( 3A )
Môn: TIẾNG ANH 6
TTCM
HT


I. Read the conversation. Then write True or False (2ps)
Nam: How do you feel, Lan?
Lan: I`m hot and I am thirsty.
Nam: What would you like?
Lan: I`d like some orange juice.
What about you?
Nam: I`m hungry. I`d like some noodles.
What about you, Ba? Would you like noodles?
Ba: No, I wouldn`t.
I`m tired. I`d like to sit down.
Nam: Would you like noodles, Lan?
Lan: No, I wouldn`t. I`m full. But I am thirsty. I`d like a drink.

T or F
1. Lan feels hot. ..........
2. Lan would like some orange juice. ..........
3. Nam isn`t hungry. ..........
4. Nam would like to sit down. ..........
5. Ba is tired. ..........
6. Ba would like some noodles. ..........
7. Nam is tired. ..........
8. Lan is full. ..........

II. Complete dialogue. Using the words given. (2ps)

much many some help of like grams is are

Salesgirl: Can I (9).................. you?
Ba: Yes. I`d (10).................. some beef, please.
Salesgirl: How (11).................. do you want?
Ba: Two hundred (12).................., please.
Salesgirl: Two hundred grams (13).................. beef. (14).................. there anything else?
Ba: Yes. I need (15).................. eggs.
Salesgirl: How (16).................. do you want?
Ba: A dozen, please.

III. Complete sentences. Using adjectives. (2ps)
full thin long cold
strong light short thin

17. He isn`t tall. He is ............................. .
18. He isn`t fat. He is ............................. .
19. He isn`t heavy. He is ............................. .
20. He isn`t weak. He is ............................. .
21. He isn`t hungry. He is ............................. .
22. He isn`t hot. He is ............................. .
23. His lips aren`t full. They are ............................. .
24. His hair isn`t short. It is ............................. .

IV. Match the questions in column A with the correct answers in column B. (2ps)
A B
Questions
Answers

25. How much are they?
A. A dozen, please.

26. What would you like to drink?
B. No, There aren`t any.

27. How many eggs would you like?
C. Four thousand and two hundred dong.

28. How much meat do you want?
D. Yes. There is some.

29. Are there any bottles of water in the kitchen?
E. Soda, please.

30. Is there any milk in the bottle?
F. Half a kilo, please.

31. What would you like to eat?
G. I`d like noodles.

32. What`s for lunch?
H. There is some meat and some rice.


25
26
27
28
29
30
31
32
V. Listen and choose the best answer. (2ps)
33. At the .............................. .
A. market B. canteen C. store
34. A .............................. is 2,500 đ.
A. fried rice B. apple C. water
35. A bowl of .............................. is 3,000 đ.
A. rice B. fried rice C. noodles
36. A .............................. is 1,500 đ.
A. sandwich B. hamburger C. rice
37. A .............................. is 500 đ.
A. noodle B. cake C. sandwich
38. An ..............................
 
Gửi ý kiến