Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

TH test 15ms grade 10

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Huong Tuyen
Ngày gửi: 05h:18' 09-11-2020
Dung lượng: 16.7 KB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
The written test Time: 15 minutes
Name:…………………………………………….
Class:…………….
Choose the word which has the underlined part pronounced differently from that of the rest.


A. believes
B. dreams
C. girls
D. parents
A. kissed
B. laughed
C. looked
D. loved
A. movement
B. president
C. extent
D. instrument
A. generatio
B. grateful
C. educate
D. grandparents
A. statement
B. movement
C. evident
D. comment

Choose the options that best fit the blanks.
1. The plane __________ in London at 9:15 on Sunday morning. Will you pick me up at Terminal 3?
A. will land B. is going to land C. lands D. is landing
2. A: I am dying of thirst. – B: OK. Wait a second. I __________ you some water.
A. will bring B. am going to bring C. am bringing D. bring
3. You can wait for Lan, but I don`t think she __________.
A. is going to turn up B. won`t turn up C. will turn up D. is turning up
4. Lindy and Alex __________ their first anniversary tomorrow evening. Have you been invited yet?
A. will celebrate B. are celebrating C. celebrate D. will have celebrated
5. Peter __________ the exam. He hasn`t done any revision yet.
A. doesn`t pass B. didn`t pass C. isn`t passing D. won`t pass
Chuyển các câu sau sang thể bị động.
1.Our next-door neighbor will take care of our cat and dog. 
……………………………………………………………………………………..
2.We give Ann some bananas and some flowers.
…………………………………………………………………………………………………
3. They are moving the fridge into the living room.
………………………………………………………………………………………………
4. When will you do the work?
……………………………………………………………………………………………
5.How are you going to deal with this problem?
........................................................................................................................................

 
Gửi ý kiến