Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

the 1st 15 minute - test

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cường Hà
Ngày gửi: 22h:05' 18-09-2016
Dung lượng: 15.4 KB
Số lượt tải: 793
Số lượt thích: 0 người
15 - minute Test

Full name:……………………… class:………. Mark:…

Chuyển sang câu chẻ (nếu đối tượng nhấn mạnh là tân ngữ thì phải chuyển sang câu chẻ bị động)
1. She bought the car from Tom.
…………………………………………………………………..
2. My secretary sent the bill to Mr. Harding yesterday.
…………………………………………………………………..
3. We are coming to stay with Jane this weekend. 
…………………………………………………………………..
4. The president makes the important decisions.
…………………………………………………………………..
5. I’m looking forward to physics exam.
…………………………………………………………………..
Chọn đáp án đúng
6. _______ the police had rescued from the fire.
       A. The baby                                B. The baby that                       C. It was the baby whom       D. The baby whom
7. ________ my parents gave me the fish tank.
       A. It was on my birthday when B. It was my birthday on that C. It was my birthday that     D. It was on my birthday that
8. _______ I first met my girlfriend.
       A. It was in London that      B. It was in London where C. It was London that     D. It was London which
9. _________ on the phone.
       A. It is his mother whom is    B. It was his mother whom is C. It was his mother who is    D. It is his mother who is

Sử dụng tính từ hoặc trạng từ để điền vào chỗ trống

Be.................with this glass of milk. It’s hot. (careful)
Robin looks ….……... What’s the matter with him? (sad)
Jack is......................upset about losing his keys. (terrible)
This steak smells ………. (good)
Our basketball team played..............last Friday. (bad)
Don’t speak so……… . I can’t understand you. (fast)

15 – minute Test

Full name:……………………… class:………. Mark:…
Chuyển sang câu chẻ (nếu đối tượng nhấn mạnh là tân ngữ thì phải chuyển sang câu chẻ bị động)
1.I lost my wallet somewhere in there.
…………………………………………………………………..
2. I was born and grew up in a small village.
…………………………………………………………………..
3. My teacher helped me a lot of with my study last semester.
…………………………………………………………………..
4. The headmaster gave Tam a bicycle as a scholarship.
…………………………………………………………………..
5. Your carelessness caused the accident
…………………………………………………………………..
Chọn đáp án đúng
6. ________ a high level of blood cholesterol.
       A. It is eggs that contain     B. Those are eggs it contains C. It is eggs that contains           D. It is eggs contain
7. _________ England won the World Cup.
       A. It was in 1966 that      B. It was on 1966 that               C. It was in 1966 when    D. It was 1966 in that
8. __________ we all look for.
       A. It is happiness that   B. That happiness                     C. Happiness it is that   D. Happiness it is
9. ____________ me how to play the drum.
       A. It was my uncle who taught    B. My uncle who taught C. It was my uncle taught     D. It is my uncle

Sử dụng tính từ hoặc trạng từ để điền vào chỗ trống
He..........................reads a book. (quick)
Mandy is a............................girl. (pretty)
Kevin is...............................clever. (extreme)
This hamburger tastes………….... . (awful)
You can...........................open this tin. (easy)
It`s a............................day today. (terrible)
No_avatar

có đáp án không ạ

 

 
Gửi ý kiến