Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Unit 7: The world of work- Part A

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Mai Lan Hương
Người gửi: Huệ Điên
Ngày gửi: 09h:13' 16-11-2017
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người
UNIT 7: THE WORLD OF WORK
A- A STUDENT’S WORK
Tìm từ không cùng loại với các từ cùng loại:
Late Easy homework long
Summer holiday spring fall
Review keen interesting important
Vacation Easter Christmas Thanksgiving
Typical definitely lazy family
Christmas presents flowers wine

Xếp các danh từ sau thành 2 nhóm: đếm được và không đếm được
English egg orange milk vacation hour homework soup music vegetable rice letter orange juice fruit month flower money people
Countable nouns: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Uncountable nouns:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Điền vào chỗ trống với “a few hoặc a little”
She asks us ___________ questions.
I can speak __________ French.
__________ people go to the meeting.
There are only ________ books on the shelf.
My father is eating __________ chicken soup.
They will have ______ milk for breakfast.
There are __________ letters in the letter-box.
He has __________ money and he will buy __________ vegetables.

Cho dạng so sánh thích hợp của các tính từ trong ngoặc.
Mr. Tan works (many) _________ hours than my father.
Summer vacation is the (long) __________ vacation.
Vietnamese students have (few) __________ vacations than American students.
He drinks (little) __________ wine than Mr.Hai.
Christmas is one of the (important) ____________________ vacation in America.
This old woman has (much) ____________ money than all of her daughters.
Bill is (good) __________ than you.
These shoes are (expensive) _____________________ than those shoes.

Cho dạng hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc
Hoa always (help) ________ her parents on their farm in her free time.
Our summer vacation (start) _________in June and (last) _________ for almost 3 months.
What do you like (do) __________ during your vacation?
It’s ten to seven. Hurry up or you (be) _______ late for work.
We (go) _______ swimming every afternoon.
Hoa (have) ______________ breakfast with her uncle now.
He (not come) ______________ to the party tomorrow night.
They (talk) _____________ about Hoa’s work at the moment.

Đoc lá thư. Sau đó trả lời câu hỏi.
July 2nd
Dear Tim,
Thanks for your letter. I am very glad to hear that you are fine. I am fine, too. It’s really interesting to know about vacations of America students.
You are right. We have fewer vacations than American students. Each year, we just have about four vacations. We have a day off for Independent Day on September 2nd, two days off on April 30th and May Day. Our most important vacations is Tet. Tet holiday often lasts for nine or ten days. Our longest vacation is summer vacation. It lasts for almost three months. We usually spend time with our families. We don’t have vacations for Easter, Thanksgiving and Christmas, but we also celebrate them.
Please write and tell me your last summer vacation.
Your friend,
Hoa.

Do Vietnamese students have more or fewer vacations than American students?
_________________________________________________________________________
How many vacations do Vietnamese students have? What are they?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Which vacation is the longest?
_________________________________________________________________________
Which vacation is the most important?
_________________________________________________________________________
How long does Tet holiday last?
_________________________________________________________________________
What does Hoa do during her vacations?
_________________________________________________________________________
Do Vietnamese students have Christmas vacation?
_________________________________________________________________________
 
Gửi ý kiến