Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Thì hiện tại hoàn thành (đơn - tiếp diễn)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: (Raymond Murphy, bài tập từ mạng)
Người gửi: Trần Kỳ Duyên
Ngày gửi: 17h:25' 05-09-2021
Dung lượng: 29.6 KB
Số lượt tải: 54
Số lượt thích: 0 người
STAGE 1: GRAMMAR – TENSE
THE PRESENT PERFECT TENSE – THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Exercise 1: You are writing a letter to a friend and giving news about people you both know. Use the words given to make sentences and put the verb into the correct form.
Example: Phil/ find a new job => Phil has found a new job.
Dear Chris,
Lots of things have happened since I last wrote to you.
Charles/ go/ Brazil =>Charles has gone to Brazil.
Jack and Jill/ decide/ to get married =>Jack and Jill have decided to get married.
Suzan/ have/ a baby =>Suzan has had a baby.
Monica/ give up/ smoking =>Monica has given up smoking.
George/ pass/ his driving-test =>Geogre has passed his driving test.

Exercise 2: Choose A, B, C or D to complete the sentences use the present perfect tense and the present perfect continuous tense:
1. Paul ….. in God since he was a child. A. Believed B. Has believed C. Has been believing D. Have been believing 2. I …..  the book, you can have it back. A. Reading B. Have been reading C. Has been reading D. Have read 3. Why are your hands so dirty? - I …… my bike. A. Repaired B. Have repaired C. Have been repairing D. Has been repairing 4. We …… around Scotland for 8 days. A. Travelled B. Have travelled C. Have been travelling D. Has been travelling 5. Sandy ………dinner four times this week. A. Cooks B. Has cooked C. Has been cooking D. Have cooked
6. He ….. five letters. A. Has written B. Have written C. Writes D. Wrote 7. Where ….? A. Have you been B. Has you been C. Are you been D. were you been 8. She has been tidying up her office, hasn`t she? A. Yes, she has tidied it up already. B. Yes, she has. C. No, she isn`t. D. Yes, she is. 9. He ….. five letters. A. Has written B. Have written C. Writes D. Wrote 10. We …… our holiday yet. A. Have not planned B. Has not planned C. Did not plan D. planned 11. We …… a new lamp. A. Have bought B. Has bought C. Bought D. buy 12. I …… today. A. Worked B. Have worked C. Working D. Has worked

Exercise 3: This time you have to use “just”. Answer the question using the words given:
Example: Would you like something to eat? (No, thank you/ just/ have/ dinner)
No, thank you. I’ve just had dinner.
Have you seen John anywhere? (yes/ I/ just/ see/ him)
Yes, I have just seen him
Has Ann phoned yet? (yes/ she/ just/ phone)
Yes, she has just phoned.
Would you like a cigarette? (No/ thanks/ I/ just/ put/ one/ out)
No, thanks. I have just put one out.

Exercise 4: Use “already” to write sentences:
Example: Don’t forget to post that letter. => I have already posted it.
Don’t forget to phone Tom. =>I have already phoned Tom.
Why don’t you read the paper? =>I have already read the paper.
Shall I pay the waiter? => No, I have already paid.

Exercise 5: This time you have to put “been” or “gone”:
Example: Where’s Ann? => She is on holiday. She has gone to Italy.
Hello, I’ve just beento the shop. Look! I’ve bought lots of things.
Jim isn’t here at the moment. He’s goneto the shop.
Are you going to the bank? => No, I’ve beento the bank.

Exercise 6: Complete the sentences:
Examples: I saw Tom yesterday but I
 
Gửi ý kiến