Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THI HKI HOA 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Duy Quang
Ngày gửi: 07h:04' 30-12-2017
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT LONG PHƯỚC
(Mã đề 178)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I _NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: HÓA HỌC _LỚP 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề này gồm 16 trắc nghiệm và 4 câu tự luận; có 02 trang)


Phòng:
SBD:
Ngày sinh:
Điểm TN
Điểm TL:
Tổng điểm:

A. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Đáp
án

Câu 1: Cho phương trình hóa học Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + H2O. Hãy cho biết có bao nhiêu phân tử HNO3 bị khử khi có 8 nguyên tử Al bị oxi hóa.
A. 30. B. 6. C. 15. D. 3 .
Câu 2: Số electron tối đa có trong lớp L ( n = 2) là:
A. 32. B. 18. C. 8. D. 2.
Câu 3: Một nguyên tử có tổng 5 electron trên phân lớp s. Số proton của nguyên tử đó là:
A. 9. B. 8. C. 10. D. 11.
Câu 4: Hãy chọn phát biểu đúng. Trong một nhóm A theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì:
A. Bán kính nguyên tử tăng dần. B. Tính kim loại giảm dần.
C. Độ âm điện tăng dần. D. Số lớp electron không thay đổi.
Câu 5: Dãy nào dưới đây đều là những phân tử không phân cực?
A. N2, CO2, Cl2, H2. B. Cl2, SO2, N2, F2. C. N2, H2S, Cl2, CH4. D. N2, Cl2, H2, HCl.
Câu 6: Các hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử là:
A. proton và notron. B. electron và proton.
C. nơtron và electron. D. electron, proton và nơtron.
Câu 7: Cu có hai đồng vị bền là và . . Phần trăm khối lượng của  có trong Cu(NO3)2 gần giá trị nào nhất : ( Cho biết 
A. 26%. B. 25%. C. 27%. D. 24%.
Câu 8: Cho các nguyên tố M (Z = 13), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 20). Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự nào sau đây?
A. M < R < X < Y. B. M < R < Y < X. C. Y < X < M < R. D. R < M < X < Y.
Câu 9: Nguyên tố X thuộc chu kì 3 và nhóm IVA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cấu hình electron của X là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 10: Số proton và số nơtron của  lần lượt là:
A. 17 và 37. B. 17 và 20. C. 20 và 37. D. 20 và 17.
Câu 11: Nguyên tố X có công thức hợp chất khí với hiđro là XH4. Oxit cao nhất của X có chứa 27,273% nguyên tố X về khối lượng. Nguyên tố X là: ( C = 12; N = 14; P = 31; Si =28)
A. Photpho. B. Cacbon . C. Silic. D. Nitơ.
Câu 12: Ion có cấu hình electron 1s22s22p6. Tổng số hạt mang điện có trong một nguyên tử X là:
A. 24. B. 12. C. 10. D. 16.
Câu 13: Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do
A. Mỗi nguyên tử góp chung một electron.
B. Nguyên tử Na nhường electron, nguyên tử clo nhận electron tạo nên hai ion trái dấu, hút nhau.
C. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.
D. Nguyên tử clo nhường electron, nguyên tử Na nhận electron tạo nên hai ion trái dấu, hút nhau.
Câu 14: Cho các phát biểu sau:
(a). Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.
(b). Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm.
(c). Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân
No_avatar
 
Gửi ý kiến