Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thi kỳ I anh 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu tam
Người gửi: Vũ Dũng
Ngày gửi: 08h:24' 13-12-2017
Dung lượng: 269.5 KB
Số lượt tải: 813
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA HỌC KÌ I SỐ 1 - Môn: TIẾNG ANH - LỚP 7 – Đề số 1
I. Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác so với những từ còn lại. (1.25 điểm)
1. A. stool B. room C. afternoon D. door
2. A. teenager B. together C. guess D. regular
3. A. chicken B. coach C. orchestra D. change
4. A. much B. drug C. future D. buffalo
5. A. child B. live C. practice D. will
II. Chọn đáp án đúng. (3.75 điểm)
1. How __________ is your house from school? – It`s about 20 minutes by bike.
A. much B. far C. long D. many
2. If anybody _________ question, please ask me after class.
A. have B. have a C. has D. has a
3. Don`t drink so much coffee. It`s bad ___________ your stomach.
A. in B. to C. for D. on
4. - I am a student. - _________ .
A. So am I. B. I am so. C. Yes, I am. D. I do, too.
5. - Good morning. How are you? - __________
A. I am 10 years old. B. I`m very well. C. How are you? D. Yes, I`m well.
6. Her new house is _________ her old one.
A. biger than B. as bigger than C. bigger than D. as big than
7. Will you be free tomorrow evening? - _________ .
A. Yes, I will. B. No, I will. C. Yes. D. Yes, I won`t.
8. He has _________ friends in Ha Noi.
A. a lot B. a lot of C. lot D. much
9. He works _________ a hospital. He takes care _________ patients.
A. in – for B. in – of C. at – for D. for – of
10. Which word is the odd one out?
A. chemistry B. physics C. math D. dictionary
11. ___________ a beautiful  house ! A. How B. What C. What is D. How much
12. What is your date of birth ? March ___________.
A. the seventh B. the seven C. seven D. a seven
13. My sister always goes to bed early, but she __________ gets up early.
A. not B. never C. ever D. isn`t
14. His father has __________ days off than his mother.
A. fewer B. few C. a few D. less
15. It is not easy__________ an apartment in Ha Noi.
A. to find B. finding C. find D. finds
III. Em hãy ghép câu trả lời ở B với câu hỏi tương ứng ở cột A. (1.5 điểm)
A
1. Would you like to see a film?
2. Do you like pop music?
3. What is your favorite kind of music?
4. What would you like, sir and madam?
5. How can I get to the post office?
6. How far is it from your house to school?
B
a. Folk music
b. I`m sorry. I`m not sure.
c. Some fried rice with chicken.
d. About 15 minute walk.
e. We`re just looking, thanks.
f. Yes, I do. That sounds interesting.
IV. Hãy đọc đoạn văn sau và chỉ ra F or T (1.25 điểm)
There are two main kinds of sports: team sports and individual sports. Team sports are such sports as baseball, basketball and volleyball. Team sports require two separate teams. The team play against each other. They compete against each other in order to get the best score. For example, in a basketball game, if team A gets 7 points and team B gets 3 points, team A wins the game. Team sports are sometimes called competitive sports.
1. Team sports and individual sports are two main kinds
 
Gửi ý kiến