Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THI THỬ THPT QG 2015-41

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:34' 20-05-2015
Dung lượng: 35.8 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
(ĐỀ LUYÊN 041)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
MÔN THI: TIẾNG ANH
Thờigian: 90 phút


Câu 1-5: Hãychọntừmàphângạchchâncócáchphátâmkhácvơicáctừcònlại.
Câu 1: A. exist B. extinct C. explorer D. expand
Câu 2: A. eternal B. energy C. eradicate D. eliminate
Câu 3: A. ancient B. educate C. strange D. address
Câu 4: A. desert B. reserve /z/ C. observant/z/ D. conserve/s/
Câu 5: A. astound B. account C. country D. mounting
Câu 6-10: Hãychọnđápánthíchhợpnhất (A, B, C, hoặc D) đểhoàntấtmỗikhoảngtrốngtrongcáccâusau.
6. He’s the most unpleasant, ______ person I’ve ever met.
A. unmannered B. ill-mannered (thôlỗ, cục) C. inmanneristic D. mannerless (khiếmnhã)
7. I was green with ______when I saw her new house.
A. envies B. envy C. envying D. envious
8. She’s got a very ______ mind.
A. perceiving B. perceived C. perceivable D. perceptive (nhậnthức)
9. Despite going to German classes twice a week, I don’t feel I’m making much ____ with the language.
A. ahead B. headway (cảitiến, tiếnbộ) C. heading D. overhead
10. Going swimming every day would have very ______ effects.
A. beneficial B. benefited C. beneficent D. beneficiary
Câu 11-30: Chọnđápánthíchhợpnhất (A, B, C, hoặc D) đểhoàntấtmỗikhoảngtrốngtrongcáccâusau.
11. Wait here until I ____ you.
A. will call B. am calling C. am going to call D. call
12. I could _____ much more for the painting if I’d sold it overseas.
A. have got B. get C. have D. has got
13. She encouraged______ the job.
A. to take the job B. that Frank should take C. Frank to take D. to Frank to take
14. What have you got _____ ?
A. for the dinner B. for a dinner C. for dinner D. to dinner
15. He was busy _____ his homework.
A. doing B. to do C. that he was doing D. he was doing
16. The minor earthquake occurred at 2:07 A.M. on January 3. Most of the people in the village ___ at the time and didn’t even know it had occurred until next morning.
A. slept B. had slept C. were sleeping D. sleep
17. If costal erosion continues to take place at the present rate, in another fifty years this beach ___ anymore.
A. doesn’t exist B. isn’t going to exist C. isn’t existing D. won’t be existing
18. Robert has a new car. He ___ it for a very good price. He paid 30 percent less than the regular retail cost.
A. could buy B. had to buy C. was supposed to buy D. was able to buy
19. You haven’t eaten anything since yesterday afternoon. You _____ be really hungry!” – “I am.”
A. might B. will C. can D. must
20. Many U.S. automobiles ____ in Detroit, Michigan.
A. manufacture B. have manufactured C. are manufactured D. are manufacturing
21. Tien was new on the job, but he quickly fit himself into the _____ routine of the office.
A. established B. establishing C. establishes D. establish
22. Could you please come over? I need you _____ the refrigerator.
A. help me moving B. helping me to move C. to help me move D. help me to move
23. I’ll never forget _____ that race. What a thrill!
A. to win B. win C. being won D. winning
24. There ______ available in his area of specialization.
A. isn’t a lot of job
 
Gửi ý kiến