Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

thi thu vinh lan 1 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trượng Văn Xuân Ngôn
Ngày gửi: 09h:02' 25-05-2018
Dung lượng: 28.3 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
Trao đổi về câu 80 chuyên Vinh lần 1 năm 2018
Câu 80: Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,05 gam Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dich chứa đồng thời HCl; 0,05 mol KNO3 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z chỉ chứa muối clorua và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2 và NO. Tỉ khối của T so với H2 là 14,667. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, kết thúc các phản ứng thu được 56,375 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 30,5 B. 32,2C. 33,3 D. 31,1
Bài làm

Bảo toàn Nitơ n(NH4+) = 2.0,0375 + 0,05 + 0,1 -(2.0,05 + 0,1) = 0,025 (mol)
O2- + 2H+ H2O
(mol) 0,0080125m  0,016025m
 = 0,016025m + (0,05.12 + 0,1.4 + 0,025.10) = (1,25 + 0,016025m ) (mol) = n(Cl-) n(OH-) trong kết tủa = (1,25 + 0,016025m ) -(0,05 + 0,1 + 0,025) =
(0,016025m + 1,075) mol
0,1817m + 2,4 + (0,016025m + 1,075).17 = 56,375 m = 78,61 gam ! 32,2

SAI Ở CHỖ:
+ mKL =(100 – 12,82)/100 = 0,8718m chứ không phải là mKL = 0,1817m

+ nOH trong kết tua = (0,016025 + 1)
No_avatar

Ban co the de ra phep toán tính so mol OH ? Cảm ơn nhiều !

 

Avatar

Xin giải giùm bài này

Cho m gam NaCl và CuSO4 vào nước thu được dung dịch X. Điện phân dung dịch X trong thời gian t giây thu được dung dịch Y có khối lượng dung dịch giảm đi 12,35 gam. Nếu điện phân dung dịch X trong thời gian 2t giây thu được dung dịch có khối lượng giảm 19,47 gam và thoát ra 0,04 mol khí ở catot. Giá trị của m là:

A. 27,7                             B. 40,25                           C. 40,775                         D. 37,85

 
Gửi ý kiến