Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Thi Tổ Hợp Yên Lạc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thầy Thiên Hương
Người gửi: Nguyễn Văn Thảo
Ngày gửi: 22h:17' 01-06-2018
Dung lượng: 21.4 KB
Số lượt tải: 221
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC

(Đề thi gồm có 4 trang)

MÃ ĐỀ: 237
ĐỀ THI THỬ LẦN 2 VÀO LỚP 10 THPT
MÔN THI: TỔ HỢP
NĂM HỌC 2017-2018
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề)PHẤN I. TIẾNG ANH (20 câu; 4 điểm):
I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best option to complete each of the following sentences.
Câu 1. Let’s have a small farewell party for Lan at the weekend, _________?
A. shall we B. do we C. will we D. are we
Câu 2. It takes us about 5 hours ______________ to Da Lat by coach.
A. travel B. traveling C. to travel D. traveled
Câu 3. “Let me congratulate you on winning the first prize.” “________________.”
A. Never mind B. It’s my pleasure C. You’re welcome D.That’s very kind of you
Câu 4. People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover.
A. which B. where C. whose D. who
Câu 5. ___________ the first and second nights of Passover, Jewish families often enjoy the Seder. A. In B. On C. Over D. At Câu 6. She’d love to take part in the evening class. ________, she has to look after the baby in the evening.
A. but B. Although C. Therefore D. However
II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that needs correcting.
Câu 7. I was so exciting to get your present yesterday.
A. exciting B. to get C. was D. your
Câu 8. Can you tell me the country where was she born?
A. me B. Can you C. was she D. where
III. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option whose underlined part is pronounced differently from the others.
Câu 9. A. blood B. moon C. soon D. mood
Câu 10. A. ended B. finished C. wanted D. completed
IV. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the given one.
Câu 11. “Do you know Long’s address?” he asked me.
A. He asked me for Long’s address. B. He asked me if someone knew Long’s address.
C. He asked me if I know Long’s address. D. He asked me if I knew Long’s address.
Câu 12. They are building a new bridge over the river.
A. A new bridge is building over the river. B. A new bridge is being built over the river.
C. A new bridge is going to build over the river. D. A new bridge is built over the river.
Câu 13. Unless you take any exercises, you will feel unhealthy.
A. If you aren’t take any exercises, you will feel unhealthy.
B. If you didn’t take any exercises, you will feel unhealthy.
C. If you don’t take any exercises, you will feel unhealthy.
D. If you take any exercises, you will feel unhealthy.
Câu 14. The air here is too polluted for us to breathe.
A. The air here is so polluted that we can’t breathe it.
B. The air here is polluted that we can’t breathe.
C. The air here is so polluted that we can’t breathe.
D. The air here is such polluted that we can’t breathe it.
Câu 15. I have never eaten this kind of food before.
A. This is the first time I ate this kind of food.
B. This is the first time I have never eaten this kind of food.
C. This is the first time I eat this kind of food.
D. This is the first time I have ever eaten this kind of food.

V. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best option to answer each of the following questions.
Solar energy is a long lasting source of energy, and it can (16)________almost anywhere. To generate solar energy, we only need solar cells and (17)________! Solar cells can easily be installed on house (18)________, so we don’t need
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓