Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

thử l 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hoàng
Ngày gửi: 21h:48' 14-04-2017
Dung lượng: 99.0 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD ( ĐT TỈNH QUẢNG NAM
THPT HUỲNH NGỌC HUỆ

ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC


Câu 1: Nhận định không đúng về Glucozơ và fructozo là .
A. Đều tham gia phản ứng với H2 cho cùng sản phẩm .
B. Đều tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dd xanh .
D. Đều làm mất màu dung dịch nước brom.
Câu 2: Cho 3 kim loại X, Y, Z. Một vài tính chất của chúng như sau:
- Y và Z đều tan được trong dung dịch H2SO4 loãng. - X không tan trong dung dịch H2SO4 loãng.
- Y tác dụng với dung dịch muối của Z sinh ra Z. Tính khử tăng dần của 3 kim loại đã cho là:
A. X, Y, Z B. Y, Z, X C. X, Z, Y D. Z, Y, X
Câu 3: Đun 34 gam phenyl axetat trong một lượng dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 29. B. 44. C. 20,5. D. 49,5.
Câu 4: Một hỗn hợp E gồm một ancol no đơn hở X và một axit đơn hở Y(số mol X = số mol của Y).Đốt a gam hỗn hợp E thu được b mol nước và b mol CO2 . X phản ứng este hoá với Y thu được este Z.Vậy Z là :
A. este chứa 2 liên kết pi B. este chứa 3 liên kết pi
C. este no đơ hở D. este hai chức no hở
Câu 5: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là
A. (n-1)dxnsy B. ns1 C. ns2 D. ns2np1
Câu 6 Cho dãy các kim loại : Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch FeCl3 là
A. 6 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 7 Quặng sắt manhetit có thành phần chính là:
A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeCO3. D. FeS2.
Câu 8: Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ
A. màu da cam sang màu vàng. B. không màu sang màu da cam.
C. không màu sang màu vàng. D. màu vàng sang màu da cam.
Câu 9: Chất được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương là
A. CaSO4.2H2O B. CaSO4.H2O C. CaCO3. D. CaSO4 khan
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam metyl axetat thu được 13,44 lít CO2 (đ,k.c) .Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để xà phòng hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp este trên là(H=100%)
A. 200 ml B. 400 ml C. 300 ml D. 600 ml
Câu 11: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 1,36 B. 1,22 C. 1,46 D. 1,64
Câu 12: Tơ được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp là:
A. Tơ visco B. Tơ nilon-6,6 C. Tơ nilon-6,6 D. .Tơ nitron
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Tơ visco thuộc loại tơ hóa học
B. Tơ nitron là sản phẩm của phản ứng trùng hợp
C. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên
D. Tơ capron là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng
Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn hở thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
A. etyl axetat. B. metyl fomat. C. metyl axetat. D. propyl axetat.
Câu 15: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là
A. C2H5COOCH3 B. HCOOC3H7 C. HCOOC3H5. D. CH3COOC2H5
Câu 16: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat
 
Gửi ý kiến