Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tran phuong
Người gửi: Nguyễn Thi Hương
Ngày gửi: 21h:16' 09-06-2018
Dung lượng: 102.3 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
TEST 1

I- Choose the best answer:
1. Doctors _____ an answer to AIDS yet. A. have found B. found C. haven`t found D. hasn`t found
2. Do you mind _____ up? A. wash B. washin C. washed D. to wash.
3. He _____ to give up smoking since last week. A. was trying B. have tried C. has tried D. tried.
4. He enjoys _____ in the rain. A. walk B. walks C. to walk D. walking.
5. Would you like _____ to my party? A. come B. to come C. coming D. came.
6. My sister likes _____ and _____. A. dance/sing B. to dance/sings C.dancing/singing D. dancing/to sing
7. This school _____ ten years ago. A. be built B. is built C. was built D. built
8. He _____ since the day we left school .
A. hasn`t seen B. hasn`t been being seen C. wasn`t seen D. hasn`t been seen
9. We spent half a year _____ this hotel. A. to build B. built C. building D. with building
10. My friend is fond of _____ TV in the evening.A. watching B. to watch C. watch D. watched
11. There is a _____ on the table.A. lamp reading B. read lamp C. reading lamp D. reading lamps
12. While I _____ TV, my sister _____ to music.
A. was watching/ listening B. watched/ listened C. was watching/ was listening D. watching/ listening
13. She is bored _____ getting up early.A. with B. of C. in D. to
14. I am not used _____ up early. A. get B. to get C. getting D. to getting
15. She can`t stand _____ her at home all day.A seeing B. see C. to see D. saw
16. He drives very _____ and has got two accidents this year. A. careless B. carefully C. carelessly D. careful
17. You`d better _____ at night. It`s dangerous. A. not go out B. don`t go out C. to go out D. not to go out
18. I`d rather _____ at home than ____ to see that film.A. stay/ to go B. staying/ going C. to stay/ to go D. stay/ go
19. He was surprised _____ her action. A. for B. with C. to D. at
20. He feels like _____ in a big city. A. live B. to live C. living D. lives
21. They are trying to look _____ new jobs. A. after B. at C. for D. forward
22. They are looking forward _____ Tet holiday. A. to have B. having C. to having D. have
23. He looked at me_____.A. angry B. angrily C. anger D. angryly.
24 This is Kensington Garden _____ every visitor from abroad admires.A. which B. what C. from where D. where
25. This is a store _____ you can buy almost everything from.A. which B. where C. what D. in which
26. It is in this house _____ he was born.A. where B. which C. that D. in which
27. He is the most intelligent student _____ I`ve ever taught at school. A. who B. whom C. which D. that
28. Uncle Ho was born _____ Kim Lien village.A. in B at C. from D. on
29 That man can tell us where _____.A. does John live B. is John living C. John lives D. John living
30. When I saw him, he _____ a black suit. A. wore B. was wearing C. wearing D. wears
31. Your car is different _____ mine. A. to B. in C. from D. for
32. I found history very _____.A. amusing B. amused C. amuse D. to amuse
33. Her _____ include swimming and reading. A. interests B. interesting C. interested D. interest
34. Great Opera ____of the world can be heard at the Sydney Opera House. A. sing B. singings C. singers D. to sing
35. English is the ___language on one- fifth of the land area of the world. A. office B. official C. officer D. officially
36. English tends towards _____.A. simple B. simplicity C. simplier D. simply
37. He looks _____ today than yesterday.A. good B. well C. better D.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓