Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày gửi: 11h:37' 01-08-2019
Dung lượng: 30.8 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
CÂU ĐIỀU KIỆN - CONDITONAL SENTENCE
Exercise 1
1. If it_____ convenient, let`s go out for a drink tonight.
a. be b. is c. was d. were
2. If you_____ time, please write to me.
a. have b. had c. have had d. has
3. I shouldn`t go there at night if I_____ you.
a. am b. was c. be d. were
4. If I_____ get a pole, I`ll go fishing.
a. can b. could c. may d. might
5. If they had enough time, they_____ head south.
a. will b. can c. must d. might
6. If you had the chance, _____ you go fishing?
a. did b. may c. would d. do
7. If you_____ a choice, which country would you visit?
a. have b. had c. have had d. will have
8. If I found a wallet in the street, I_____ take it to police.
a. will b. should c. would d. shall
9. I don`t really want to go to their party, but I probably will go. They`d be offended if I_____ go.
a. didn`t b. don`t c. will d. will not
10. What would you do if you _____ a million pounds?
a. win b. won c. will win d. a and c
11. I`m not tired enough to go to bed yet. I wouldn`t sleep if I_____ to bed now.
a. go b. went c. had gone d. would go
12. I_____ that coat if I were you.
a. wouldn’t buy b. didn’t buy c. don`t buy d. won`t buy
13. If you_____ here yesterday, you_____ me.
a. were/would meet b. had been/ would meet
c. were/ would have met d. had been/ would have met
14. If I was offered the job, I think I _____ it.
a. take b. will take c. would take d. would have taken
15. I would be very surprised if he_____
a. refused b refused c. had refuse d. would refuse
16. Many people would be out of work if that factory_____ down.
a. closes b. closed c. had closed d. would close
17. If she sold her car, she_____ much money.
a. gets b. will get c. would get d. would have got
18. They would be disappointed if we_____
a. hadn’t come b. wouldn`t come c. don`t come d. didn`t come
19. Would George be angry if I_____ his bicycle without asking?
a. take b. took c. had taken d. would take
20. She_____ terribly upset if I lost thing ring.
a. will be b. would be c. were d. had been

Exercise 2
1. If someone_____ in here with a gun, I`d be very frightened
a. would walk b. had walked c. walks d. walked
2. That would happen if you_____ to work tomorrow?
a. don`t go b. won`t go c. didn`t go d. wouldn`t go
3. I`m sure she_____ if you explained the situation to her.
a. would understand b. will understand c. had understood d. understood
4. We`ll get wet if we_____ out
a. go b. went c. did go d. had gone
5. If I go shopping, I _____ some food.
a. buy b. will buy c. would buy d. would have bought
6. If they_____ soon, I`m not going to wait.
a. hadn`t come b. won`t come c. don`t come d. didn`t come
7. If I find it, I _____ you.
a. will tell b. would tell c. had told d. told
8. What would you do if you_____ a million dollars?
a. would win b. win c. had won d.
 
Gửi ý kiến