Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lê
Ngày gửi: 18h:59' 11-07-2019
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Name: …………………………………………………….. ENGLISH 3
Class: English Miss Lê – Grade 3
Date: July, 12th, 2019
Test Unit 1 – 3
Comments: ………………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Part 1: Listening / 25
Task 1. Listen and circle:( Nghevàkhoanhtrònđápánđúng) / 5
1. a. I b. Hi
2. a. Nice b. fine
3. a. see b. meet
4. a. you b. your
5. a. later b. Peter
Task 2. Listen and number: ( Nghevàđánhsố) / 10
________ I’m fine.
________ How are you?
________ Nice to meet you.
________ My name’s Alan.
________ What’s your name?
Task 3. Listen and tick:( Unit 3 – Lesson 1) ( Nghevàđánhdấu) /5


Task 4. Listen and write:( Unit 3 – Lesson 3) ( Nghevàviết) / 5
a. That is ____________________________.
b. ____________________, it is.
Part 2: Vocabulary / 25
Task 1. Order the letters: ( Sắpxếpthànhtừđúng) / 5
o e l H l

w o H


e c i N

e i F n


t e M e

G d o o


k n T h a s

e y B


Task 2. Odd one out:( Khoanhtừkhácloại) / 5
1. how what LiLi
2. my name your
3. Alan meet Lan
4. this friend that
5. how hello hi
6. I’m I I am
Task 3. Circle letters are redundant:( Khoanhchữcáibịthừa) / 5
Heello a. l b. e c. o
Hai a. a b. H c. i
I’am a. a b. m c. I
Task 4. Circle A , B or C: (Khoanhđápánđúng) / 5
1.............is Peter. 2. The …………… is Mary. She is my friend.
A. I B. She C. He A. boy B. I C. girl
3. Hi.My.............is Tony. 4................. I’m Linda.
A. How B. name C. Fine A. Hello B. Goodbye C. Am
Task 5.Read and complete: ( Đọcvàhoànthànhbàihộithoại) / 5
Nam: Hello_Peter . How ____ you?
Peter: Hi, Nam. I am ____, thank you. And ____ are you?
Nam: ____, thanks. Goodbye, ____you later.
Peter: Bye, see you _____ .
Part 3: Structures and grammar /30
Task 1. Circle the correct sentences: (Khoanhđápánđúng) / 5
1. Is this Linda?
A: Yes, it is.
B: No, it not is.
2. Is that Mary?
A: Yes, it isn’t.
B: Yes, it is

3. How are you?
A. I’m fine, thank you. And you?
B. Yes, she is.
4. How do you spell your name?
A. My name is Mary.
B. M – A – R - Y

Task 2. Match: ( Nối) / 5
A
B
Bàilàm

1. What’s your name?
2. How are you?
3. Goodbye.
4. Hello, I am Linda.
5. Nice to meet you.
a. Bye. See you later.
b. My name is Nga.
c. I’m fine, thank you.
d. Nice to meet you, too.
e. Hi. I’m Alan.
1--…………………
2--…………………
3--…………………
4--…………………
5--…………………

Task 3. Order the words:(Sắpxếpcáctừxáotrộnthànhcâucónghĩa) / 10
Miss Hoa/ hello/ ,/ .

Nam/ hi/ ,/ I’m/.

I’m/ Nam/ hi/ ,/Phong/.

meet/ to/
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓