Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Bùi Ngoc Loan
Ngày gửi: 00h:24' 05-11-2022
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 659
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hồng Ngọc)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
GRADE 3
Mark:

Full name: ……………………………………

/10

School: ………………………………………

Listening

Reading

Writing

Class: …………………………………………

/3.0

/5.0

/2.0

LISTENING
PART 1
4 questions - 1.0 point
Listen and draw lines. There is one example.

Ex.

l

l

1.

l

l

2.

l

l

3.

l

l

4.

l

l

PART 2
4 questions - 1.0 point
Listen and put a tick (ü) in the box. There is one example.
Ex.

5.

6.

7.

8.

Monday

ü Thursday

Tuesday

Wednesday

Friday

Wednesday

c

Friday

Sunday

Tuesday

Saturday

PART 3
4 questions - 1.0 point
Listen and color. There is one example.

READING
PART 1
3 questions - 1.5 points
Look, read and draw lines. There is one example.

l

l

l

l

l

l

l

l

Go to bed!

Clean your room!

Do your homework!

Wakeup!

PART 2
3 questions - 1.5 points
Look, read and tick (ü) Yes or No. There is one example.
YES
Ex.

This is my pencil.

4.

My favorite color is pink.

5.

My dad is in the yard.

6.

I have a pet cat.

ü

NO

PART 3
4 questions - 2 points
Look, read and circle. There is one example.
My name is Joanna. I'm eight years old. I'm from Canada. I live on Carolina Street in
Vancouver with my family. There are four people in my family, my dad, my mom, my sister
Sophia and me. My house has two bedrooms, a living room, a kitchen, a bathroom and a yard.
My favorite room is my bedroom. It's blue and white. My bedroom has two blue beds, a white
closet and a white desk with two chairs for me and my sister.
Ex. Her name is

Joanna / Sophia.

7. She live with her family / brother.
8. There are five / six rooms in her house.
9. Her bedroom is blue and white / blue and pink.
10. There are two / one chair(s) in her bedroom.

WRITING
PART 1
3 questions - 0.75 points
Order the letters. There is one example.

Ex.

e d

b

b ___
e ___
d
___

1.

e p s e l g i n

__ __ __ __ __ __ __ __

2.

i i v r o m o l n g

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3.

a o i v f r e t

__ __ __ __ __ __ __ __

PART 2
3 questions - 0.75 points
Look and write. There is one example.
What's in the bedroom?

Ex.

e __
d .
A __b __
What's Tom doing?

4.

He is __ __ __ __ __ __ __ __ .
Where are you from?

5.

I'm from __ __ __ __ __ .
Are these your __ __ __ __ __ __ __ __ __?

6.

Yes, they are.

PART 3
2 questions - 0.5 points
Reorder the words to make a correct sentence. There is one example.
Ex.

up

Stand

, please.

Stand up, please.
à ____________________________________________________________________
7.

these

your

Are

pencil cases?

à ____________________________________________________________________
8.

Do

singing?

friends

like

your

à ____________________________________________________________________

THE END.

UNIT 1 TEST
GRADE 3
Mark:

Full name: ……………………………………
School: ………………………………………

/10

Listening

Reading

Writing

/4.0

/3.2

/2.8

Class:
…………………………………………

LISTENING
PART 1
4 questions - 1.6 points
Listen and number the pictures. There is one example.

0

PART 2
3 questions - 1.2 points
Listen and put a tick (ü) or a cross (û) in the box. There is one example.
Ex.

5.

ü

6.

7.

PART 3
3 questions - 1.2 points
Listen and write. There is one example.
(Ex.) _____________!
Hi
I'm Lucy.
Hello, I'm (8) ________ .
How are you?
I'm (9) __________, and you?
I'm (10) __________.
It's nice to meet you.
It's nice to meet you, too!

READING
PART 1
2 questions - 0.8 points
Look, read and tick (ü) Yes or No. There is one example.
YES

Ex.

He is from Vietnam.

1.

She is from Italy.

2.

They like dancing.

ü

NO

PART 2
3 questions - 1.2 points
Look, read and draw lines. There is one example.
Ex. What's your name?

l

l a. I'm great. Thanks!

3. How do you spell your name?

l

l b. I'm from The USA.

4. Where are you from?

l

l c. It's T-O-M.

5. How are you?

l

l d. My name is Tom.

PART 3
3 questions - 1.2 points
Look, read and circle the correct answer. There is one example.
a. They like singing.
Ex.
b. They don't like singing.

a. Close your book.
6.
b. Open your book.

a. Stand up.
7.
b. Sit down.

a. Hands up.
8.
b. Hands down.

WRITING
PART 1
2 questions - 0.8 points
Order the letters. There is one example.

Ex.

d r

e

r ___
e d___
___

1.

e o a r g n

___ ___ ___ ___ ___ ___

2.

o e y o g d b

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

PART 2
2 questions - 0.8 points
Look and write. There is one example.
How are you?
Ex.

I'm __g __o __o __d

What color is it?
3.
It's __ __ __ __ .

Where are you from?
4.
I'm from I'm __ __ __ __ __ .
PART 3
3 questions – 1.2 points
Reorder the words to make a correct sentence. There is one example.
Ex.

up

Stand

, please.

Stand up, please.
à ____________________________________________________________________
5.

meet

nice

It's

to

you.

à ____________________________________________________________________ .
6.

're

welcome.

You

à ____________________________________________________________________ .
7.

are

How

you?

old

à ____________________________________________________________________ .

UNIT 2 TEST
GRADE 3
Mark:

Full name: …………………………………
School: ………………………………………

/10

Listening

Reading

Writing

/4.0

/3.2

/2.8

Class: ………………………………………

LISTENING
PART 1
4 questions - 1.6 points
Listen and number the pictures. There is one example.

0

PART 2
3 questions - 1.2 points
Listen and put a tick (ü) or a cross (û) in the box. There is one example.
5.
Ex.

ü

6.

7.

PART 3
3 questions - 1.2 points
Listen and write. There is one example.
nine
Ex. My name is Tom. I'm _______________
years old.
I live with my mother and (8) _______________
in Ho Chi Minh city.
My family pet is a (9) __________ . His name is Cody.
He is brown and (10) _____________ . I love my dog.

READING
PART 1
2 questions - 0.8 points
Look, read and tick (ü) Yes or No. There is one example.
YES

Ex.

This is my grandfather.

1.

Clean your room.

2.

I have a pet cat.

ü

NO

PART 2
3 questions - 1.2 points
Look, read and draw lines. There is one example.
Ex. How are you today?

l

l a. She's my aunt.

3. Who's she?

l

l b. Yes, I have a cat.

4. What's her name?

l

l c. I'm great, thanks.

5. Do you have a pet?

l

l d. Her name's May.

PART 3
3 questions - 1.2 points
Look, read and circle the correct answer. There is one example.
a. Do your homework.
Ex.
b. Clean your room.
a. She is my mother.
6.
b. He is my father.

a. Do your homework.
7.
b.

Go to bed.

a. I have a pet fish.
8.
b. I have a pet bird.

WRITING
PART 1
2 questions - 0.8 points
Order the letters. There is one example.

Ex.

d g o

d ___
o ___
g
___

1.

i o u c s n

___ ___ ___ ___ ___ ___

2.

a e w k

p u

___ ___ ___ ___

___ ___

PART 2
2 questions - 0.8 points
Look and write. There is one example.
How are you?
Ex.

g __
o __
o __
d .
I'm __

Who is she?
3.
She is my

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .

This is my ___ ___ ___ ___ .
4.
Her name is May.

PART 3
3 questions - 1.2 points
Reorder the words to make a correct sentence. There is one example.
Ex.

up

Stand

, please.

Stand up, please.
à ____________________________________________________________________
5.

dad's

What's

name?

your

à ____________________________________________________________________ .
6.

is

uncle.

This

my

à ____________________________________________________________________ .
7.

love

I

cat.

my

à ____________________________________________________________________ .

UNIT 3 TEST
GRADE 3
Mark:

Full name: ……………………………………

/10

School: ………………………………………

Listening

Reading

Writing

Class: …………………………………………

/4.0

/3.2

/2.8

LISTENING
PART 1
4 questions - 1.6 points
Listen and number the pictures. There is one example.

0

PART 2
3 questions - 1.2 points
Listen and put a tick (ü) or a cross (û) in the box. There is one example.
5.

Ex.

ü

6.

7.

PART 3
3 questions - 1.2 points
Listen and write. There is one example.
Name:
On Monday:
On Friday:
Bring:

Mike
____________________________
art and ______________________
____________________________
a _________________ and a pencil

READING
PART 1
2 questions - 0.8 points
Look, read and tick (ü) Yes or No. There is one example.
YES
Ex.

This is my pencil.

1.

I have art on Monday.

2.

This is my pencil case.

ü

NO

PART 2
3 questions - 1.2 points
Look, read and draw lines. There is one example.
Ex. How are you today?

l

l a. Yes, it is.

3. Is this your eraser?

l

l b. On Tuesday.

4. Do you like math?

l

l c. I'm great, thanks.

5. When do you have art? l

l d. No, I don't.

PART 3
3 questions - 1.2 points
Look, read and circle the correct answer. There is one example.
a. This is my pencil.
Ex.
b. This is my pencil case.
a. I have math on Monday.
6.
b. I have math on Tuesday.

a. I like English.
7.
b. I like math.
a. These are my rulers.
8.
b. This is my ruler.

WRITING
PART 1
2 questions - 0.8 points
Order the letters. There is one example.

Ex.

r

a ___
r ___
t
___

t a

1.

i u s c m

__ __ __ __ __

2.

a o r i v f e t

__ __ __ __ __ __ __ __

PART 2
2 questions - 0.8 points
Look and write. There is one example.

Ex.

P __
. E.
I like __

What do you have on Tuesday?
3.
I have __ __ __ __ __ __ __ on Tuesday.

What are these?
4.
These are my __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

PART 3
3 questions - 1.2 points
Reorder the words to make a correct sentence. There is one example.
Ex.

up

Stand

, please.

Stand up, please.
à ____________________________________________________________________
5.

color

My

pink.

is

favorite

à ____________________________________________________________________ .
6.

is

eraser.

This

my

à ____________________________________________________________________ .
7.

art

have

I

Sunday.

on

à ____________________________________________________________________ .

UNIT 4 TEST
GRADE 3
Mark:

Full name: ……………………………………

/10

School: ………………………………………

Listening

Reading

Writing

Class: …………………………………………

/4.0

/3.2

/2.8

LISTENING
PART 1
4 questions - 1.6 points
Listen and draw lines. There is one example.

Ex.

1.2.

3.

4.PART 2
3 questions - 1.2 points
Listen and put a tick (ü) or a cross (û) in the box. There is one example.
Ex.

6.

5.

7.

ü

PART 3
3 questions - 1.2 points
Listen and write. There is one example.
Name:

Alice
___________________________

Her house:

on (8)

Rooms:

(9)

In the bedroom:

a bed and a (10)

Street

READING
PART 1
3 questions - 1.2 points
Look, read and draw lines. There is one example.
Ex. What's in the bedroom?

l

1. Is the table in the living room? l

l a. Yes, he is.
l b. In the bedroom.

2. Where's your mother?

l

l c. A bed and a mirror.

3. Is your brother sleeping?

l

l d. No, it isn't.

PART 2
2 questions - 0.8 points
Look, read and tick (ü) Yes or No. There is one example.
YES

Ex.

Dad is in the yard.

4.

Mom is cooking dinner.

5.

The cat is in the yard.

ü

PART 3
3 questions - 1.2 points
Look, read and circle the correct answer. There is one example.

Ex.

6.

a. The table is in the living room.

a. The dog is in the living room.

b. The desk is in the living room.

b. The cat is in the living room.

7.

8.

a. The picture is in the living room.

a. The bed is in the living room.

b. The mirror is in the living room.

b. The box is in the living room.

NO

WRITING
PART 1
2 questions - 0.8 points
Order the letters. There is one example.

Ex.

e d

b ___
e ___
d
___

b

1.

i a t e n g

__ __ __ __ __ __

2.

o e s l c t

__ __ __ __ __ __

PART 2
2 questions - 0.8 points
Look and write. There is one example.
What's in the bedroom?
Ex.

A __b __e __d .
What's Tom doing?

3.
He is __ __ __ __ __ __ __ __ .

4.

The __ __ __ __ is in the living room.

PART 3
3 questions - 1.2 points
Reorder the words to make a correct sentence. There is one example.
Ex.

up

Stand

, please.

Stand up, please.
à ____________________________________________________________________
5.

has

My

two

bedroom

chairs.

à ____________________________________________________________________ .
6.

house

rooms.

six

has

My

à ____________________________________________________________________ .
7.

live

on

street.

I

Nguyen Hue

à ____________________________________________________________________ .
No_avatar

Cho e xin file nghe với ngaoxemut@gmail.com

 

 
Gửi ý kiến