Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tieng anh 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dương
Ngày gửi: 21h:57' 03-10-2020
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
TEST YOURSELF
Name: …………………………… Class: …………. School: ……………………………….
UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN (1)
Ex1. Complete these sentences:
night                                     again                           good                            tomorrow
1. Nice to see you .......................
2. ......................morning, Miss Hien.
3. See you .....................
4. Good ..................
Ex2. Read and match
1. Good morning, class.
2. How are you, Mai?
3. Goodbye, Miss Hien.
4. Nice to see you again
5. Good night
A. Nice to see you, too.
B. Bye, Hoa. See you tomorrow.
C. Good night.
D. Good morning, Miss Hien.
E. I`m very well, thank you.

Ex 3. Put the work in order.
1. To/ see/ you/ again/ nice/ ./           => ...............................................................................
2. Later/ you/ ./ see                           =>.................................................................................
3. I/ ./ well/ very/ am                         => ................................................................................
4. Are/ how/ you/ ?                            => ...............................................................................
 Ex4. Read and complete
Thanks                fine                              afternoon                               hi                         how
Nam: Good ...................., Miss Hien.
Miss Hien: ..........................,  Nam. ..................are you?
Nam: I`m ........................, thank you. And you?
Miss Hien: Fine, ..........................
Ex 5. Read and circle the correct answer.
Hello, my name is Le Nam. I am from Ha Noi. I study at Nguyen DU primary School. It is a big school in Ha Noi. I have many friends. Tony, Phong, Linda and Mai are my friends.
 1. Is Le Nam a primary pupil ?
2. Is his school in Ha Noi?
3. Is his school small?
4. Is Linda his friend?
A. Yes, he is              B. No, he isn`t
A.Yes, it is                 B. No, it isn`t
A. Yes, it is                B. No, it isn`t
A. Yes, he is              B. No, he isn`

Unit 1: NICE TO SEE YOU AGAIN (2)
EX1: COMPLETE THE SENTENCES:
1. N__c__ t__ se__ __o__ a__a__n .
2. __oo__ m__ __ni__ __ .
3. G__ __ __ e__e__i__g .
4. G__ __ d a__t__r__oo__
5. G__ o__ n__ __ht
EX2: REORDER THESE WORDS TO MAKE A COMPLETE SENTENCE:
1. to/ you/ see/ nice/ again
_________________________________________
2. morning/ good/ teacher
_________________________________________
3. you/tomorrow/see
_________________________________________
4. later/ see/ you
_________________________________________
5. am/ Vietnam/ I/ from
_________________________________________
6. mai/are/you/how/?
_________________________________________
7. to/too/nice/you/see
_________________________________________
8. am/well/I/very
_________________________________________
EX3: TRANSLATE INTO VIETNAMESE
Hi, my name is Ming. I am from Hue. I study at Quang Trung Primary School. It is big and new. I have many friends. Quan, Phong, Hoa, Lan are my friends.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
EX4: COMPLETE THESE SENTENCES:
1. ____________ morning, Hoa.
2. How _______ you, Mai?
3. ___ am ___________ well.
4. _______ to see _______again.
5. ___________ _____________ tomorrow.
6. See ____________ later.
EX5: COMPLETE THESE SENTENCES:
1. They go to school in the _____________
2. Good_________. See you ___________
3. Nice to meet _________, __________
EX 6: CHOOSE THE CORRECT THE ANSWER:
1. I watch a moon in the ____________
A. Morning B. evening
2. My mother goes to market in the __________
A. Morning B. evening
3. Nice to meet __________
A. You B. your
4. The _________ is very hot in the summer
A. Sun B. moon
EX7: READ AND MATCH:
1. Hello, I’m Linda

A. Good night daughter

2. Good morning class

B. Hi Linda. My name is Nam

3. Good night dad

C. Bye son

4. Hi Quan. How are you?

D. Good morning teacher

5. Goodbye mum

E. Hi Lan. Fine, thanks

EX8: READ AND CIRCLE:
Today I go school from 7:30 to 11:30 in the morning. My classroom is very big. My friends are lovely. We usually say “Hello” every morning. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. She is a beautiful woman. When our lessons
 
Gửi ý kiến