Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thuý Nga
Ngày gửi: 14h:51' 15-12-2018
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 116
Số lượt thích: 0 người
Điểm PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2.
NĂM HỌC: 2015 – 2016
Môn: Tiếng Anh. Lớp 4 ( Chương trinh tiếng Anh 10 năm)
Thời gian làm bài: 35 phút.

Họ và tên:…………………………................ Lớp:………. Trường:……………………............

A/ Listening (2 pts)
Part I: Listen and number


 


B/ Reading and writing(8 pts)
I) Choose and circle the correct words with the pictures. ( 2 pts)

Ví dụ: 0. dog cat bird

1. housewife farmer policeman
2 blouse jeans skirt

3. tea cofee orange juice

4. tiger monkey lion
II). Look at the pictures and fill letters in the blanks to complete these sentences. ( 2 pts)
o k d e r

ví dụ: 0. This is a dog. 
1. I g __t up at five fifteen. 
2. We are going to the boo__shop. 
3.She is wearing a ski__t. 
4. Would you like some noo __ les. 

III). Look at the pictures, circle the best answer A, B, C to complete these sentences. (1 pt)
Ví dụ: 0. This is a ……….
A. cat B. dog C. bird 

1. What animal is that ? - It is a ……………
A. lion B. zebra C. bear 

2. Would you like some………..? – Yes, please.
A. rice B. beef C. milk 

3. What did you do yesterday? - I played …………
A. chess B. football c. badminton 

4. How much are the……..? – They are 90,000 dong
A. jeans B. shoes C. trousers 

IV).Match the questions with the suitable answers. ( 2 pts)
Ví dụ: 0. What does she look like? a. Because they are funny.
1. What time do you go to bed? b. It’s orange juice .
2. Why do you like monkeys? c. At 9 p.m.
3. What’s your favourite drink? e. She looks pretty.
4. What is she going to do? d. She’s going to take some photos

V). Reorder these words in correct order to make complete sentences.(1 pt)
Ví dụ: 0. is an / My brother / engineer. /
- My brother is engineer.
1. books. / I / some / want / go / Let’s / bookshop. / to the
- ……………………………………………………
2. noodles. / would / I / some / like /
- …………………………………………………….
Answer Key
A/ Listening (2 pts)
Part II: Listen and number
Mỗi câu đúng 0.5 điểm
1b 2d 3c 4a 5e
B/ Reading and writing(8 pts)
I.Choose and circle the correct words with the pictures. ( 2 pts)
Mỗi câu đúng 0.5 điểm
1.Farmer 2.Skirt 3.Orange juice 4.Monkey

II). Look at the pictures and fill letters in the blanks _ to complete these sentences. ( 2 pts)
Mỗi câu đúng 0.5 điểm
1.get 2.book 3. skirt 4.noodles

III). Look at the pictures, circle the best answer A, B, C to complete these sentences. ( 1 pt)
Mỗi câu đúng 0.25 điểm
1.B 2.A 3.C 4.B

IV).Match the questions with the suitable answers. ( 2 pts)
Mỗi câu đúng 0.5 điểm
1c 2a 3b 4d
V). Reorder these words in correct order to make complete sentences.(1 pt)
Mỗi câu đúng 0.5 điểm
1.I want some book. Let’s go to the bookshop.
2.I would like some noodles.


 
Gửi ý kiến