Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nam
Ngày gửi: 21h:02' 15-04-2019
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 2201
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Ngọc Dung, Trần Thị Trang, Nguyễn Văn Tâm)
PHÒNG GD VÀ ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂN
Họ và tên…………………… ……..
Lớp………………………………………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4
NĂM HỌC 2015– 2016
Thời gian làm bài: 40 phút

Marks:

Listening
Reading and writing
Speaking
Total


Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q. 9
Q.10

PART 1: LISTENING ( 20 minutes)
Question 1. Listen and number. (1 pt)
A. B.


 C. D.


Question 2. Listen and colour: (1pt)
1. 2. 3. 4.
Question 3. Listen and match the day to its weather. ( 1 pt)

A B C D
1. Monday ______ 2. Wednesday _____
3. Friday ______ 4. Sunday _____Question 4. Listen and tick. (1 pt)

b. b. a. b.b. b. a. b.


Question 5. Listen and complete. (1pt)
1. A: Would you like some _________________?
B: No, thanks.
2. A: Would you like some _________________?
B: Yes, please.
3. A: What does your father do?
B: He’s a _________________.
4. A: What is Tet?
B: It’s a ______________ festival in our country.

PART II: READING AND WRITING
Question 6. Look and read. Put a tick ( ) or a cross (X) in the box as example (1pt)


Would you like some milk?Would you like some coffee?

1. Her favourite food is chicken.
2. My father is a worker.

3. Let’s go to the zoo.


4. His father works in a factory.Question 7. Match the column A with the column B (1p)

A
Ví dụ: 0-e
B

0. Where are you from?
1.Where are you going this summer?
2. Do you like tigers?
3. What time do you go to school?
4. How much is this dress?
0 __ e
1 __
2 __
3 __
4 __
a) No, I don’t. Because they’re scary.
b) It’s 85000 dong.
c) At seven o’clock.
d) I’m going to Paris.
e) I’m from Viet Nam.


Question8. Look at the pictures and complete the sentences (1p):


1. What’s your favourite food?
I like ____________________.

A. noodles B. beef C. chicken


2. What animal do you want to see?
- I want to see __________________.

A. giraffes B. zebras C. elephants


3. What is her job? - She’s a _______________

A. famer B. worker C. teacher


4. Let’s go to the ___________
A. supermarket B. cinema C. post officeQuestion 9. Read and write suitable words in each gap . (1 pt)
Hi, my name is Phong. I have two best friends Nam and Mai. We all like going to the zoo. Nam likes the monkeys very much. They can swing, ride a bike and do funny things. They like eating bananas. Mai does not like the monkeys. Mai likes the giraffes because they are pretty. They can eat leaves on the high trees with their long neck. I like the tigers best. They are beautiful but scary. They can jump into the burning hoop.
1. Phong, Nam and Mai all like going to ____________________________.
2. The monkeys like eating _________________________.
3. Mai likes the giraffes because they are __________________________.
4. Phong likes _____________________ best.
PART III: SPEAKING (1pt)
Question 10.
1. Listen and repeat

2. Point, ask and answer

3. Listen and comment
4. Interview
No_avatar

HAY

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓