Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 (Chính thức). Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hằng
Ngày gửi: 11h:04' 20-09-2021
Dung lượng: 17.7 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Class: ………………………………
Full name: …………………….............................
THE SECOND TERM TEST ENGLISH 4
TIME: 35 MINUTES
MARK:

Exercise 1: Circle the odd one out:
A. monkey
B. hamburger
C. tiger
D. bear

A. shorts
B. T-shirt
C. jeans
D. stamp

A. circus
B. swing
C. climb
D. dance

A. elephants
B. blue
C. white
D. green

A. supermarket
B. places
C. food stall
D. post office

Exercise 2: Reorder the words to make sentences:
school/He/to/at/6.30/goes/./
……………………………………………….

want/I/the/to/bookshop/go/to/./
……………………………………………….

likes/She/elephants/dance/because/they/can/./
……………………………………………….

colour/they/What/are/?/
……………………………………………….

stall/Let’s/go/to/food/the/./
……………………………………………….

Exercise 3: Choose the best answer to fill in the blank:
She ………….fish and beef very much.
like B. likes C. to like D. liking

What is your father’s ………………….?
do B. work C. job D. learn

Would you…………….some milk, Lily? Yes, please.
want B. have C. are D. like

My brother…….in a factory.
He is a…………..
work/doctor B. works/worker
C. workes/worker D. working/teacher

I want to…….some stamp.
Let’s go to the…………
buy/school B. buys/supermarket
C. buy/post office D. buying/bookshop

What………….is your skirt? It is red.
colour B. subject C. animal D. pen

Why ………….. your mother go to the food stall?
do B. is C. are D. does

I like watching ……………..
Let’s go to the zoo.
books B. animals C. cakes D. films

Exercise 4: Fill the correct words in the blanks:

My mother is a doctor. She (1)……….…..up early. She (2) ……………. rice for breakfast. Today, we want to go somewhere and do some shopping. First, we go the (3) ……….……….because I (4) …………... to see the animals. Next, we go to the clothes shop because my mother wants to buy a (5) ……………… and jeans. Then, we go to the bookshop (6) ……………………I want some books and some pencils. Finally, we go to the food (7) ……………………..because we want to buy some chicken and (8) ………………
Answer the questions:
What does your mother do?
……………………………………………………………………………………….
Where do they go first? Why?
……………………………………………………………………………………….
Why do they go to the clothes shop?
……………………………………………………………………………………….
Why do they go to the bookshop?
……………………………………………………………………………………….
Where do they go finally? Why?
……………………………………………………………………………………….

 
Gửi ý kiến