Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 Smart Start Grade 4 (Bài tập bổ trợ)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 08h:32' 01-10-2021
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1 : Read and answer the questions.a) How old is Tony ?
+ What is his phone number ?

…………………………………………………….
.
…………………………………………………….

b) How old is Lucy ?
+ What is her phone number ?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

c) How old is Anna ?
+ What is her phone number ?

…………………………………………………….
.
…………………………………………………….

d) How old is Peter ?
+ What is his phone number ?

……………………………………………………..

…………………………………………………….

Exercise 2 : Look and read . Put a tick (() or a cross (() in the box.
a)Twenty plus nine is twenty – nine.b) She is eleven years old.

c) They are twelve years old.d) Would you like some chicken ?
e) Thirty plus three is thirty – five. f) This is a square.

g) He’s fourteen years old. h) I can see four stars.i) This is an oval.j) My favourite food is chicken.
Exercise 3:Choose the correct answer.
What (am/is/are) your phone number? It’s 546746453
How (old/age/year) is she? She’s 16 years old.
They are 20 years (old/young/age).
How old (am/is/are) they? They’re 35 years old.
How (much/many) stars can you see? I can see six stars.
How many (circle/circles) can you see? 3 circles.
30 plus 16 (am/is/are) 46.
(would/will) you like some chocolate? Yes, please.
Is your mother thirty years old ? ( Yes /No) , she is.
10. How old is Lucy ? ( He / She ) is eight years old.
11. How old is your grandfather ? He is seventy (years / year ) old.
Exercise 4 : Read and complete the sentences.
a) How old ………………she ? She’s twelve ………… old.
b) How old ……………… they ? They ……………… 11 years old.
c) How many circles……………… you see ? I can ………………eleven circles.
d) Would you ……………… some chicken ? Yes , ………………, please.
e) ……………… you ……………… some chocolate ? No , ……………… you.
f) Forty plus five ……………… forty – five.
g) What is your favorite food ? My ……………… food is pizza.
h) How many stars can you see ? I can ………………eight ………………
i) Is your sister ten years old ? ………………, she is.
j) Would you like some milk ? Just a little,……………
k) What is her name ? ………………… is Rosy.
Exercise 5: Look , read and answer these questions.
/
A) How many people are there ? …………………………………………………
B) How many balloons are there ? …………………………………………………
C) What shape is the window ? …………………………………………………..
D) How old is Max ? …………………………………………………
E) What shape is the cake ? …………………………………………………
F) How many glasses of orange juice are there on the table ?
……………………………………………………………………………………..
Exercise 6: Make questions for these answers.
A) My phone number is 0845 – 266 – 187.
………………………………………………………………………………………?
B) His phone number is 0125 – 844 – 509.
………………………………………………………………………………………?
C) My sister is eleven years old.
………………………………………………………………………………………?
D) He is fourteen years old.
………………………………………………………………………………………?
E) They are twenty years old.
………………………………………………………………………………………?
F) Kim’s favorite drink is orange juice.
………………………………………………………………………………………?
G) My favorite food is chicken.
………………………………………………………………………………………?
H) I can see four blue circles.
………………………………………………………………………………………?
I) Toby’s father’s name is Harry.
………………………………………………………………………………………?
J) I would like to eat a lot of beef.
………………………………………………………………………………………?
K)Her phone number is 0791 – 306 -052.
………………………………………………………………………………………?
L)My grandfather is seventy – five years old.
………………………………………………………………………………………?
Exercise 7: Look and read . Write yes or no.
/
There is a cake on the table.


The mouse is under the chair.


The boy is sitting at the table.


There is an elephant in the cupboard.


The girl is playing the piano.


The lamp is between the cupboard and the picture.


The boy is wearing a hat.Exercise 8 : Find the mistakes and correct them.
A) Tony like orange juice and milk.
…………………………………………………………………………….
B) How old are they ? They’re eighteen year old.
…………………………………………………………………………….
C) Would you like some chicken ? No, a lot
 
Gửi ý kiến