Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 Smart Start Grade 4 (Bài tập bổ trợ) THEME 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 08h:36' 01-10-2021
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 216
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1 : Look and read . Put a tick (() or a cross (()
/

a) It’s my head.


(
/

b) It’s my foot.


/

c) It’s my leg.

/

d) He has black hair.


/


e) He has blue eyes.

/


f) Touch your cheeks.


/


g) Touch his hand.

/


h) He’s taller than me.


/

i) The tiger has four legs.

/

j) Lisa’s shorter than Joe.


/

k) The man is fat.

/

l) It’s black. It has six legs.


Exercise 2 : Read and match.
What is this?
It’s small. It has four legs.


What does she look like ?
Yes, she does.


What is your favorite subject ?
She has blue eyes.


What does it look like ?
They are brown.


Who is taller than Tony ?
I have music on Friday.


When do you have music ?
Lisa is taller than Tony.


What color are his eyes ?
My favorite subject is math.


Does she have long hair ?
It’s my face.


Exercise 3 : Read and circle the correct word.
a) These ( is / are ) my eyes.
b) What does she look like ? She ( have / has ) short black hair.
c) ( Do / Does ) she have long hair ? No, she doesn’t.
d) It’s small and brown. It has eight ( leg/ legs )
e) Toby is ( fatter / fater ) than Peter.
f) ( Who / What ) is taller than Andy ? Peter is taller than Andy.
g) Tigers ( lives/ live ) in the forests of Vietnam.
h) What does your sister look like ? ( She / He ) has small nose.
i) He is ( short / shorter ) than me.
j) Is she tall ? ( Yes / No ) , she is.
k) What color ( is / are ) her eyes ? They’re blue.
l) This is my ( nose / noses )
m) What is his favorite subject ? He ( like / likes ) math.
n) (Where / Who ) is the doll ? It’s in the box.
Exercise 4 : Look and fill in the blanks.
straight hair
fat
thin
long hair

tall
short hair
short
wavy hair


/

Sarah is tall. She has short hair.
Jin is ………………………….
She has ……………………..
Max is ………………………..
He has …………………………
Tim is ……………………….…
He has …………………………

Exercise 5 : Read the text. Write “T” for the right sentences, “F” for the wrong sentences .
Hello, My name is Mary. I’m nine years old. I’m tall and thin. This is my dad. He is young and handsome. He’s short black hair. This is my mom. She is slim and beautiful. She’s long black hair. And This is my brother. He is John. He is short and cute. He’s short blondehair. I love my family very much.
Her name is Rosy.


She is eleven years old.


Mary’s mom is thin and beautiful .


Mary’ dad is young and handsome


Mary’ dad has short black hair.


Mary is tall and thin .


Mary’s mom has long blond hair.


Mary’s brother has short blond hair


Exercise 6: Read and fill in the blanks.
/

Tigers are big animals . They have a long body , a short (1) __________ and four legs .They have a long tail too . Tigers are (2) __________ and brown. They like meat and they don’t eat (3) _______ They can swim very well. They can (4) ____________ too. Children can see tigers at the (5 ) ____________

/
Exercise 7: Make questions for these answers.
a) …………………………………………………………….?
- She has black short hair.
b) …………………………………………………………….?
- It is my head.
c) …………………………………………………………….?
- Toby is taller than Harry.
d) …………………………………………………………….?
- It’s big and black . It has four legs.
e) …………………………………………………………….?
- My brother is short. He has brown hair.
Exercise 8 : Find the mistakes and correct them.
a) What does she look like ? She have blue eyes.
……………………………………………………………………………….
b) What are these ? It’s my ear.
……………………………………………………………………………….
c) She have big brown eyes and
 
Gửi ý kiến