Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 Smart Start Grade 4 (Bài tập bổ trợ) THEME 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 08h:37' 01-10-2021
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1 : Look and read . Put a tick (() or a cross (() in the box.
/


a) This is my shirt.
/


b) These are my pants.

/


c) Lucy’s dress is red.
/


d) He’s wearing brown shorts.

/


e) He’s wearing pajamas.
/


f) This is a sweater./


g) Is this your cap ?
/


h) She’s wearing green shoes.

/

i) They’re my gloves.
/

j) This is Lucy’s watch.

/


k) He is cold.
/


l) I am hungry.Exercise 2 : Read and match.
What color are his shorts ?
Yes, they are.


Is this your sweater ?
They’re blue.


What is he wearing ?
It’s Mary’s handbag.


Whose gloves are these ?
He’s wearing dark blue shorts.


What color is her skirt ?
It’s yellow.


What is she wearing ?
No, it isn’t.


Are these your jeans ?
She’s wearing a green skirt.


Whose handbag is this ?
They’re Peter’s gloves.


What’s the matter , Grandma ?
Yes, please.


10. Do you want a jacket ?
I’m cold.


Exercise 3 : Read and complete the sentences.
a) What …………….. is your blouse ? It’s blue.
b) What color are your pants ? …………….. grey.
c) What is he wearing ?…………….. is wearing red shorts.
d) Is she wearing a yellow skirt ? Yes, she ……………..
e) What …………….. you wearing ? I’m wearing a purple cap.
g) Is this your jacket ? No, ……………..
h) ……………..these his jeans ? Yes, they are.
i) ……………..glasses are these ? They’re Tony’s glasses.
k) Whose handbag is this ? …………….. Rose’s handbag.
l) What’s the …………….., Lucy ? I’m cold.
m) Do you …………….. a sweater ? Yes, please.
n) Whose watch is this ? It’s Peter’s……………..
o) Is he wearing ……………..brown jacket ? Yes ,……………..
Exercise 4 : Read , look and answer
/
/
/

What is he wearing ?
What is she wearing ?
What is he wearing ?


He is wearing a shirt.

…………………………………

…………………………………

/
/
/

What is she wearing ?
What is he wearing ?
What is she wearing ?


…………………………………


…………………………………

…………………………………

Exercise 5 : Read and circle the correct word.
a) This ( are / is ) my jacket.
b) What is Toby wearing ? ( He / She ) is wearing grey pants.
c) Are these your glasses ? Yes, ( they are / they aren’t)
d) Is ( these / this ) his sweater ? No, it isn’t.
e) What are you ( wearing / wear ) ? I’m wearing a blue shirt.
f) (Who/ Whose ) is taller than Peter ? Harry is taller than Peter.
g)(Who/ Whose ) handbag is this ? It’s Linda’s handbag.
h) Whose boots are these ? ( It’s / They’re ) Rose’s boots.
i) Is she thirsty ? Yes , ( she is / she isn’t)
Exercise 6 : Make questions for these answers.
A) …………………………………? B)……………………………………?
+ My mother is wearing a red skirt. + He is wearing blue jeans.
C) …………………………………? D)……………………………………?
+ They’re Linda’s glasses.+ Yes, they are my boots.
E) …………………………………? F)……………………………………?
+ Brian’s jacket is orange.+ My shorts are purple.
G) …………………………………? H)……………………………………?
+ It’s Lucy’s handbag.+ I am wearing a blue cap.
I) …………………………………? J)……………………………………?
+ He’s short and fat . He has big ears.+ Emily’s favorite subject is music.
Exercise 7 : Find the mistakes and correct them.
a) What is the matter , Mom ? I’m hotter.
…………………………………………………………………………..
b) Do you wants a jacket ? Yes, please.
…………………………………………………………………………..
c) What is your sister wearing ? He’s wearing a grey jacket.
…………………………………………………………………………..
d)What is he wearing ? He’s wear brown pants.
…………………………………………………………………………..
e) Who shirt is this ? It is Ruby’s shirt.
…………………………………………………………………………..
f) Are these your pajamas ? Yes, they aren’t.
…………………………………………………………………………..
g) Toby’s wearing a orange cap.
…………………………………………………………………………..
Exercise 8: Circle the odd one out.

jacket
sweater
coat
jeans


What
Would
Whose
What


wear
tall
read
sing


 
Gửi ý kiến