Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 Smart Start Grade 4 (Bài tập bổ trợ) THEME 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 08h:51' 01-10-2021
Dung lượng: 949.3 KB
Số lượt tải: 267
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1 : Look and read . Put a tick (() or a cross (() in the box.
Exercise 2: Read and match.
1) What time is it ?
A) Toby’s birthday is in April.


2) What do you want to do in the afternoon ?
B) It’s half past eight.


3) What time do you eat dinner ?
C) I’m going to watch a lion dance.


4) When is Toby’s birthday ?
D) She gets at six o’clock.


5) What are you going to do in the Lunar
New Year ?
E) Yes, I do.


6) What time does she get up ?
F) I eat dinner at 7:00 p.m.


7) Do you want to go to the movies in the evening ?
G) I want to go to the park.


Exercise 3 : Read and circle the correct words.
A) What time ( do / does ) you go to bed ?
B) My sister ( get / gets ) up at half past six.
C) What time does he (eat / eats) dinner ?
D) What does your brother ( wants/ want ) to do in the evening ?
E) Henry wants to ( go/ going ) to the playground in the afternoon.
F) My sister usually ( does/ do ) homework at half past eight.
G) My birthday is ( on / in ) October.
H) I’m going to ( visits/ visit ) my family in the Lunar New Year .
I)Lucy’s going to visit ( her / my ) teacher in the Lunar New Year .
J) What is she wearing ? She is ( wear / wearing ) a purple skirt.
K) ( What / When ) is Jenny’s birthday ? It’s in January.
L) What time ( do / does ) they go to school ?
M) My favorite ( day / month ) of the week is Saturday.
Exercise 4 : Read and complete the sentences.
//
//
/

a) He eats breakfast at…..…………………........
b) He…………………………...at six o’clock.
c) Lucy’s birthday is in
……………………………..…

/
/
/

d) I …………………… at
4:00 p.m
e) I’m going to…………………… in the Lunar New Year .
f) I want to …………………….. in the evening.

Exercise 5 : Make questions for these answers.
a) ……………………………………………….?
It’s half past eleven .

b) ……………………………………………….?
I get up at half past six.

c) …………………………………………….….?
My sister goes to bed at 10:00 pm.

d) ……………………………………………….?
I want to go swimming in the morning.

e) …………………………………………….….?
Peter’s birthday is in January.

f) ……………………………………………….?
I’m going to visit my family in the Lunar New Year.

Exercise 6 :Look ,read and answer these questions

 get up
eat breakfast
go to school
go home

/
Anna

6 :00

6:30

7:00

4:00

/
Tony

5 :00

6:00

7:30

5:00

a) What time does Anna get up ?
She gets up at six o’clock.
b)What time does Tony eat breakfast ?
…………………………………………………………..………
c) What time does Anna go to school ?
…………………………………………………………..………
d) What time does Tony get up ?
…………………………………………………………..………
e) What time does Anna eat breakfast ?
…………………………………………………………..………
f) What time does Tony go home ?
…………………………………………………………..………
g) What time does Anna go home ?
…………………………………………………………..………
h) What time does Tony go to school ?
…………………………………………………………..………
Exercise 7 : Find the mistakes and correct them.
a) My mother get up at six o’clock every morning.
………………………………………………………………………..
b) What time does you eat dinner ?
………………………………………………………………………..
c) What time is it ? It’s past half twelve.
………………………………………………………………………..
d) My sister want to go to the park in the morning.
………………………………………………………………………..
e) Jenny’s birthday is on October.
………………………………………………………………………..
f) When is Peter’s birthday ? Her birthday is in April.
………………………………………………………………………..
g) I’m going to watching the fireworksin the Lunar New Year.
………………………………………………………………………..
Exercise 8 : Circle the odd one out.

Sunday
April
May
December


breakfast
get up
dinner
lunch


morning
evening
afternoon
birthday


beautiful
get up
go to school
go home


park
playground
zoo
night


tall
go
short
thin 
Gửi ý kiến