Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 Smart Start Grade 4 (Bài tập bổ trợ) THEME 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 08h:52' 01-10-2021
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 281
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1 Look and read . Put a tick (() or a cross (() in the box.
Exercise 2 : Read and match.
What can you do ?
Yes, she can.


Can you play volleyball ?
I can play chess.


Which game is your favorite ?
Yes, I can.


Can you play hockey well ?
I love sack race because I like jumping.


What can your brother do ?
No, not very well.


Can she play table tennis ?
He can play badminton.


What do you like doing ?
Yes, I do.


Do you like reading comic books ?
He goes to bed at 10:00 p.m.


What time does he go to bed ?
I like playing computer games.


Exercise 3 : Read and complete the sentences.
a) Can you play table tennis ? Yes , ………………….
b) ………………….can he do ? He can play basketball.
c) What can your sister do ? …………………… play the guitar.
d) Can you play chess well ? Yes, ………………well.
e) Can she play the piano well ? ………………, she can’t play the piano.
f) Let’s ………………computer games.
g)……………game is your favorite ? I love soccer because I like kicking the ball.
h) Toby’s favorite game ……………… the relay race.
i)I love capture the flag because I ………………running.
j) What does she like doing ? She ………………listening to music.
k) Can he play soccer ? Yes, he ………………
l) Let’s watch TV. Yes, I ………………watching TV.
m) What ………………Rosy like doing ? She likes playing volleyball.

Exercise 4: Read and answer these questions.
Exercise 5 :Look, read and put a tick (() or a cross (X).
/
Two boys are playing basketball.


There is a cat in the garden.


One of the children is wearing jeans.


A man is painting the window.


There is a kite in the tree.


Some chickens are drinking the water.


The dog has short legs.


Exercise 6 : Look, read and answer these questions
/
a) How many people are there ?
……………………………………………..
b) What can Pat do ?
……………………………………………..
c) Can Mark play badminton well ?
……………………………………………..
d) What can Grace and Eva do ?
……………………………………………..
e) What can Nick do ?
……………………………………………..
f) What can Anna do ?
……………………………………………..
g)Can Sam play baseball ?
……………………………………………..

Exercise 7 : Make questions for these answers.
a) I like reading comic books.
…………………………………………………………………………………
b) My brother can play badminton well.
…………………………………………………………………………………
c) No, I can’t play chess.
…………………………………………………………………………………
d) Peter likes playing computer games.
…………………………………………………………………………………
e) Alex’s favorite game is the sack race.
…………………………………………………………………………………
Exercise 8 : Read , Write the name Mark or Alex below the right pictures.

/
Exercise 9 : Circle the odd one out.

math
soccer
badminton
basketball


morning
hour
afternoon
evening


write
dance
song
swim


April
Monday
Sunday
Friday


shoes
socks
sneakers
gloves


time
lunch
breakfast
dinner


catch
throw
kick
tennis


guitar
bat
drum
violin


March
summer
December
May

Exercise 10 : Read and answer these questions.
This is Tony. He’s ten years old. He’s short and fat. He has short black hair. He has small black eyes.
He can play badmintonand basketball , but he can’t sing
andspeak English.
His favourite toy is a kite. It’s purple.
His favorite subject is math. He has math on Monday and Friday.
He usually watches TV in his free time.
What is his name ?


How old is he ?


What does he look like ?


What can he do ?


What is his favourite toy?


What is his favorite subject?


When does he have math ?


What does he do in his free time ?


Exercise 11 : Find the mistakes and correct them.
a) My sister can playing badminton.
……………………………………………………………………………..
b) Can you play chess well ? Yes, not very well.
……………………………………………………………………………..
c) Can she
 
Gửi ý kiến