Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 4 Smart Start Grade 4 (Bài tập bổ trợ) THEME 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 08h:53' 01-10-2021
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người
Exercise 1 Look , read and tick (() or cross (() in the box.
/
a) He is from the UK.
/
b) He wants to swim.
/
c) We want to have a picnic.

/
d) I want to make a sandcastle.
/
e) He is from Canada.
/
f) He wants to fly a kite.

/
g) I watered the plants yesterday.
/
h) My brother wants to go to Ha Long Bay and see the big rocks.
/
i) They cleaned the pond yesterday afternoon.

/
/
/

j) He wants to play badminton.
l) They are from Vietnam.
l) He played chess yesterday.


Exercise 2 : Read and match.
Where is he from ?
Yes, she is.


Is she from China ?
He is from the USA.


What do you want to do ?
She watered plants yesterday.


Do you want to have a picnic ?
I want to play the guitar.


What did you do yesterday ?
No, I didn’t.


Where do you want to go ?
I cleaned the pond yesterday.


Did you go to school yesterday ?
Sure, Ok.


What did she do yesterday morning ?
They are from the UK.


Where are they from ?
I want to go to Sa Pa and see the mountains.


Exercise 3 : Read and complete the sentences.
a) Where is Lucy from ? She ……………. from Australia.
b) Are you from Canada ? Yes, I …………….
c) This is Jack . He’s…………….the USA. Hello , Jack .………to meet you.
d) What do you want to do ? I ……………. to make a sandcastle.
e) My sister wants to ……………for shells.
f) Do you want to have a picnic ? No,……………
g) What can he do ? He……………climb the tree.
h) Do you want to……………to the park ? Sure ,OK.
i) What did you do yesterday ? I………….. up the trash.
j) Did you clean the pond yesterday ? No ,……………
k)……………do you want to go ? I want to go to Da Lat and see the waterfalls.
l) Do you want to go to Da Lat ? ……………, I do.
m) What did she do yesterday morning ?……………helped her dad.
Exercise 4 :Look, read and complete the sentences.
/
/
/

a) This’sLucy. She’s from
……………………………………..
Hello Lucy.Nice to meet you
b) Where are they from ?
…………………………………………..
 c) What can he do ?
………………………………………..

/
/
/

d) What do you want to do ?
……………………………………….
e) ………………………………
Sure ,Ok.
f)What did they do yesterday?
……………………………………..

/
/
/

g) Where do you want to go ?
………………………………………….
and see…………………………….
h) What did she do yesterday?
……………………………………….
i
He likes flying a kite.

/
/
/

j) what does he want to do ?
He wants………………………….

k) Can she make a sandcastle?
Yes,………………………………
l) This is Mai . She is from
………………………………….

Exercise 5 : Make questions for these answers.
a) …………………………………………………………………..?
+ Peter is from Australia.
b)…………………………………………………………………..?
+ No, she is from the UK.
c)…………………………………………………………………..?
+ I want to look for shells.
d)…………………………………………………………………..?
+ My sister wants to make a sandcastle.
e)…………………………………………………………………..?
+ Toby and Peter want to play tag.
f)…………………………………………………………………..?
+ She went to school yesterday.
g)…………………………………………………………………..?
+ My brother played basketball yesterday afternoon.
h)…………………………………………………………………..?
+ I picked up the trash yesterday morning.
i) ……………………………………………………….?
+ Lucy wants to go to Hue and see the pagodas.
j) ……………………………………………………….?
+ My mother wants to go to Ha Long Bay and see the big rocks.
k) ……………………………………………………….?
+ Peter and Alex can play badminton.
l) ……………………………………………………….?
+ Linda likes playing the piano.
m) ……………………………………………………….?
+ They are from the USA.
Exercise 6 : Read and circle the correct words.
a) This is Jack . (She / He) is from the USA.
b) What do you want to do ? I ( want / wants ) play volleyball.
c) Is she from Canada ? Yes , ( she is / she isn’t)
d) My brother ( want/ wants ) to look for shells.
e) Do you want to have a picnic ? ( Yes / No ) , thanks.
f)
 
Gửi ý kiến