Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tieng anh 4 thi diem Bài tập theo từng Unit

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Ngọc Huyền
Ngày gửi: 11h:05' 17-08-2018
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 5365
Số lượt thích: 6 người (Trần Thị Minh Mẫn, Hoàng Vĩ Triều, lê thanh thảo, ...)
UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN
Ex1 . Complete these sentences:
Night                 again                      good                       tomorrow
1. Nice to see you .......................
2. ......................morning, Miss Hien.
3. See you .....................
4. Good ..................
Ex2. Read and match
1. Good morning, class.
2. How are you, Mai?
3. Goodbye, Miss Hien.
4. Nice to see you again
5.Good night
A. Nice to see you, too.
B. Bye, Hoa. See you tomorrow.
C. Good night.
D. Good morning, Miss Hien.
E. I`m very well, thank you.


 Ex 3. Put the work in order.
1. To/ see / you/ again / nice / ./           => ...............................................................................
2. Later / you / . / see                           =>.................................................................................
3. I / . / well / very / am                                   => ................................................................................
4. Are / how / you / ?                                      => ...............................................................................
 Ex4. Read and complete
Thanks               fine                   afternoon                   hi                     how
Nam:               Good ...................., Miss Hien.
Miss Hien: ..........................,  Nam. ..................are you?
Nam:               I`m ........................, thank you. And you?
Miss Hien: Fine, ..........................
Ex 5. Read and circle the correct answer.
Hello, my name is Le Nam. I am from Ha Noi. I study at Nguyen DU primary School. It is a big school in Ha Noi. I have many friends. Tony, Phong, Linda and Mai are my friends.
 
1. Is Le Nam a primary pupil ?
2. Is his school in Ha Noi?
3. Is his school small?
4. Is Linda his friend?
A. Yes, he is                B. No, he isn`t
A.Yes, it is                 B. No, it isn`t
A. Yes, it is                B. No, it isn`t
A. Yes, he is                B. No, he isn`


Unit 1: NICE TO SEE YOU AGAIN
Ex1: Complete the sentences
N__c__ t__ se__ __o__ a__a__n .
__oo__ m__ __ni__ __ .
G__ __ __ e__e__i__g .
G__ __ d a__t__r__oo__
G__ o__ n__ __ht

EX2: Complete the sentences
to/ you/ see/ nice/ again
_________________________________________
morning/ good/ teacher
_________________________________________
you/tomorrow/see
_________________________________________
later/ see/ you
_________________________________________
am/ Vietnam/ I/ from
_________________________________________
mai/are/you/how/?
_________________________________________
to/too/nice/you/see
_________________________________________
am/well/I/very
_________________________________________

Ex3: Translate into Vietnamese
Hi, my name is Ming. I am from Hue. I study at Quang Trung Primary School. It is big and new. I have many friends. Quan, Phong, Hoa, Lan are my friends.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ex4: Complete the sentences
____________ morning, Hoa.
How _______ you, Mai?
___ am ___________ well.
_______ to see _______again.
___________ _____________ tomorrow.
See ____________ later.

Ex5: Translate into English
Rất vui được gặp lại bạn
_____________________________________
Tớ là học sinh mới
_____________________________________
Bạn thế nào?
_____________________________________
Mình rất tốt, cảm ơn.
_____________________________________
Gặp bạn sau nha
_____________________________________
Gặp bạn vào ngày mai
_____________________________________
Chào buổi sáng cô Hiền.
_____________________________________
Chúc ngủ ngon.
_____________________________________
Chào buổi chiều cả lớp.
_____________________________________
Ex6: Complete these sentences:
They go to school in the _____________
Good_________. See you ___________
Nice to meet _________, __________

Ex 7: Choose the correct answer:
I watch a moon in the ____________
A. Morning B. evening
My mother goes to market in the __________
A. Morning B. evening
Nice to meet __________
A. You B. your
The _________ is very hot in the summer
A. Sun B. moon

Ex8:Read and match:
1. Hello, I’m Linda
A. Good night daughter

2. Good morning class
B. Hi Linda. My name is Nam

3. Good night dad
C. Bye son

4. Hi Quan. How are you?
D. Good morning teacher

5. Goodbye mum
E. Hi Lan. Fine, thanks


Ex9: Read and circle:
Today I go school from 7:30 to 11:30 in the morning. My classroom is very big. My friends are lovely. We usually say “Hello” every morning. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning,
 
Gửi ý kiến