Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

tieng anh 6 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I I LEARN SMART WORLD

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoàng hải nam
Ngày gửi: 23h:21' 12-02-2022
Dung lượng: 69.8 KB
Số lượt tải: 1427
Số lượt thích: 1 người (Dưông Thanh Duøng)

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG THCS .........................
--------o0o--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------o0o--------

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC: 2021 - 2022
Môn kiểm tra: TIẾNG ANH 6(CHƯƠNG TRÌNH I-LEARN SMART WORLD)
Ngày kiểm tra:
THỜI GIAN: 60 phút (không kể thời gian phát đề)


Ma trận:

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Tổng cộng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Listening
4
(1)

4
(1)


8
(2)Use of English
4
(1)

8
(2)

12
(3)


Reading
4
(1)

2
(0.5)

4
(1)
10
(2.5)Writing2
(0.5)

4
(1)


4
(1)


10
(2.5)Tổng số câu hỏi
12

16


840


Tổng số điểm
3

4

2

1

10


Tỉ lệ % điểm
30%

40%

20%
10%
100%PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG THCS .........................
--------o0o--------
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC: 2021 - 2022
Môn kiểm tra: TIẾNG ANH 6
THỜI GIAN: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

A. LISTENING: (2.M)
1.Listen and choose the correct answer A, B, C or D:
Câu1: Adrian likes ………….
A. I.T B. art C. physics D. music
Câu 2: Sarah doesn’t like ……………..
A. geography B. I.T C.physics D. music
Câu 3 : Sarah’s favorite subject is ……………..
A.music B. I.T C. P.E D. physics
Câu 4 :Does Adrian like art ?
A. Yes , he does B. Yes, he is C. No, he doesn’t D.No, he isn’t
2. Listen and fill in the blanks
Câu 5:The boy lives in.................................................................................
Câu 6:It has two...........................................................................................
Câu 7:It has a small......................................................................................
Câu 8:It doesn`t have.....................................................................................
B. USE OF ENGLISH: (3M)
I. Phonetics: (1M)
Choose the word which has different sound from the others:
Câu 9 : A.dishes B. dinner C. kitchen D. idea
Câu 10 : A.apartment B.garrage C.balcony D. yard
Câu 11. A. center B.west C.geography D.bed
Câu 12 :A. laundry B.author C.south D.north
II. Grammar and vocabulary: Choose A , B , C or D (2M)
Câu 13:. I ………… the kitchen everyday .
A. clean B. cleans C. to clean D. cleaning
Câu14: Lisa ……….. after eating lunch
A.makes breakfast B.does the dishes C. makes lunch D.do the dishes
Câu 15 : Why don’t you ……… for a book club ?
A. outdoor activities B. indoor activities C.sign up D.play
Câu 16: I like computers . That’s why I like ………..
A. I.T B. literature C. history D. P.E
Câu 17 : She doesn’t like music , biology ……….. P.E
A. and B.but C. or D.a
Câu 18 : This isn’t my book . ………… is blue
A.mine B. yours C. my D. your
Câu 19 : Does your father do the housework ?....................
A. Yes, he do B. Yes, he does C. Yes, I do D. No, he does
Câu 20 : .................stories are about magic, kings and queens.
A. Fantasy B. Mystery C. Comic D. Adventure
C. READING: (2.5M)
Cần Thơ is a …..(21)........ in the south of Vietnam .It is in the Mekong Delta , on the Hậu River . Many people live ….(22)............ Cần Thơ. It is a big city. Lots of people visit it to see its floating …...(
 
Gửi ý kiến