Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thieu Khac Ty
Ngày gửi: 20h:56' 24-03-2021
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 1431
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ...............
TRƯỜNG THCS ...............

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ
Môn: Tiếng Anh 6 (Hệ 10 năm)
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)I.MATRIX
215 Đề thi HKII các lớp 6789 có key + File nghe + Tapecripts liên hệ Zalo 0988166193 để mua tài liệu nhéKnowledge & skills

Recognition

Comprehension
Application
Total-mark
MCQ
ComposeMCQ
Compose
MCQ
Compose
Low
High
Low
High


PART I. LISTENING4 items
4 items

1,0 pt1,0 pt

PART II: PHONETICS

4 items1,0 pt

PART III: LANGUAGE FOCUS
1 item

5 items

1 item
1 item
4 items

2,0 pts1,0 pt

PART IV:
READING COMPREHENSION4
items4 items1,0 pt


1,0 pt

PART V:
WRITING4 items


4
item
1.0 pt

1,0 pt

Total level
 5
=1.25
4 =
1.0
13 = 3.25
4 =
1.0
1=
0.25
1= 0.25
8 = 2.0
4=
1.0
10 pts
215 Đề thi HKII các lớp 6789 có key + File nghe + Tapecripts liên hệ Zalo 0988166193 để mua tài liệu nhé


II.TAST
A.LISTENING(2,0pts)
1. Listen and tick True (T) or False (F). (1.0pt)
1. Sweden’s capital city is built on 13 islands
2. It has a 700 year-old history
3. There are about 3,000 people living in the Old Town today
4. Nobel Prizes, except for the Nobel Peace Prize, are awarded each year on the 12th December
1. 2. 3. 4.
2.Listen and fill in the blank with the word you hear (1,0pt)
1.Hai plays chess every ................(1)............
2. Angry Birds is Bill`s ......................(2)......................... game.
3.Alice doesn`t like doing ............(3)............ very much
4. Trung isn’t very good at playing .......(4)..............
1. 2. 3. 4.
B.PHONETICS
* Find the word which has a different sound in the underlined part (1,0pt)
1. A. thirsty B. throw C. theme D. there
2. A. favourite B. slight C. fine D .high
3. A. pear B. fear C. near D. idea
4. A. cave B. famous C. late D. channel
C.LANGUAGE FOCUS(3,0pts)
1.Choose the best answer by circling A, B, C or D: (2,0 pts)
1. I want to work in television industry,...........I am working hard.
A. because B. although C. and D. so
2. They cancelled their picnic ...............the weather was bad.
A. because B. when C. but D. or
3. Which girl is _________, Mary or Daisy?
A. intelligent B. more intelligent C. the intelligentest D. most intelligent
4. Football is an .............game.It helps us keep fit
A. outdoor B. indoor C. individual D. fun
5. Mai likes ........weather because she can go swimming.
A.cold B. hot C .rainy D. windy
6. Lan ……………….to China three times since 2005.
A. have been B. has been C. goes D. went
7.What ………………..you do last night? I watched cartoons on VTV1
A. Do B.are C. will D. did
8. We …………………….go to the zoo tomorrow
A. Do B.are C. will D. did
2. Use the correct form of words(1,0pt)
1.He (do) homework yesterday ...................................................
2.We never (see) him before ...................................................
 
Gửi ý kiến