Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 8 Đề thi HSG huyện 8 pt.II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Steerner Heuse™
Ngày gửi: 19h:44' 02-01-2020
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 668
Số lượt thích: 2 người (Vũ Thảo, Nguyễn Thanh Tú)

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
năm học 19-20
Môn thi: Tiếng anh (lớp 8)
Thời gian làm bài: 150 phútChữ ký giám khảo 1:..........................
ữ ký giám khảo 2:..........................

 Lưu ý - Đề thi gồm 4 trang, học sinh làm bài trực tiếp vào tập đề thi
- Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào kể cả từ điển.

A: Grammar & Vocabulary (50 điểm)

Part I. (10 điểm) Em hãy viết đúng dạng của động từ trong ngoặc vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau:

1. After he had had his breakfast, he (go) …………… to school.
2. I think she has no objection to (goon a picnic.
3. Mary is used to (stay) ………………… up late on Sunday night.
4. No, I know his number; otherwise, I (phone) him.
5. Anyone who (not finish) ………………… his work won`t be allowed to leave now.
6. John decided (not buy) ……………… a new house in London.
7. Nothing (do) ……………………… since I moved here.
8. Unless you study hard, you (pass) the coming exam.
9. Measles (take) a long time to get over.
10. I always prefer driving to (be drive) ………………………

Part II. (20 điểm) Chọn và khoanh tròn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau:

1. It was getting so cold that she had to …… the sweater.
A. dress in B. put on C. try on D. wear over
2. If anybody …… a question, please ask me after class.
A. has B. have C. had D. were
3. Bread is made …… bread flour and yeast.
A. in B. by C. with D. from
4. He has a very quiet and …… life in that big, empty house.
A. alone B. lonely C. only D. by himself
5. I find the time of English meals very strange. not used to …… dinner at 5 pm.
A. to have B. to having C. having D. have
6. The Smiths never go out in the evening,
A. do they B. they C. he D. does he
7. The ghost walked out of the hall, and suddenly
A. entered B. emerged C. vacated D. vanished
8. When she heard that bad news, she burst ……
A. into crying B. out crying C. crying D. out to tears
9. You can use my car …… you bring it back tomorrow.
A. however B. although C. as long as D. but
10. He did not share his secrets with many people but he …… in her.
A. confided B. confessed C. concealed D. consented
11. ……Paul bring the money for lunch, go right down to the cafeteria.
A. Since B. As soon as C. Now that D. Until
12. How can I know ……book is yours? They are so alike.
A. which B. what C. this D. the
13. She will visit us as soon as she arrives …… Paris.
A. at B. in C. on D. to
14. Please …… your hand if you want to ask the teacher a question.
A. rise B. lift C. push D. raise
15. I wish you ……now. you stay a bit longer?
A. have to leave B. have to leave
C. to leave D. left
16. …… people go to soccer matches now than twenty years ago.
A. Less B. Lesser C. Fewer D. Few
17. If we on
 
Gửi ý kiến