Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

tieng anh 8 sach cu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Xuân Vinh
Ngày gửi: 10h:20' 08-02-2020
Dung lượng: 9.9 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM
TỔ NGOẠI NGỮ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 (2017-2018)

Họ và tên ……………………………….
Lớp:….....Số báo danh : ..... Phòng thi:...

MÃ PHÁCH


Họ tên và chữ ký giám thị
Số thứ tự bài thiĐiểm bài thi
MÃ PHÁCH

Số thứ tự bài thi
I. Choose a, b, or c for each sentences ( 2ms)
1. They have studied English ................ 3 years
a. for b. after c. since
2. Hoang ............................. guitar since he was ten
a. plays b. is playing c. has played
3. Thuy and Mai cooked meals ........................when their mother was out
a. herself b. yourself c. themselves
4. We have to read the text ............................
a. carefully b. care c. careful
5. Playing soccer is Hung`s ..............................
a. program b. hobby c. invention
6. Revision is very ............................... in learning English
a. traditional b. famous c. important
7. How much time do you spend ..........English a day
a. at b. in c. on
8. They enjoy.......................to the country on the weekend
a. go b. goes c. going

Your answers:
1
2
3
4
5
6
7
8


II. Read the passage, use the words given to complete it,then answer the questions (3ms)
weather, in, a, because, sell, on, like, has
Since 1990s there has been an important change (1)…… Ho Chi Minh city – the growth of shopping center, or shopping malls. Today we can find many shopping centers (2)………. the main streets of residental areas. A large shopping center usuall (3)………. about 50 to 100 stores of all kind and a large parking lot for vehicles. Most malls have two or more department stores that (4)…………. everything such as clothes, toys, cameras, sports equipmemts…
People (5)………… malls for many reasons. They feel safe (6)…………… malls have security guards. Parking is usually free, and the (7)……..….inside is always fine. They have(8)……… wide selection of products, so it’s easy for them to find anything they need.

1
2
3
4
5
6
7
8


Are these sentences true or false ?
……1.There haven’t been any shopping malls in Ho chi Minh city since 1990s
……2.It is convenient to buy things in shopping malls.
III. Rewrite these sentences as directed (2ms)
1. Hung said to me: “ Can you help me do my homework ? ”
( chuyển sang câu tườngthuật)
2. Minh often played computer games when he was young
( dùng used to để viết lại câu)
3. Ba is a good student. ( dùng well để viết lại câu )
4. Ha started learning English 3 years ago ( dùng for để viết lại câu )
.
IV. A woman called a secretary to see Mr. Kelvin, a principal of a school
Listen to the dialogue and circle a,b or c ( 2ms)
The woman is going to see the principal on ………….
a. Monday b. Tuesday c. Friday
2. She is going to see the principal at….
a. 10.30 b. 9.15 c. 9.45
3. The woman’s address is…………..
a. 23,51 street b. 24,51 street c.25,51 street
4. Her telephone number is ……………..
a. 64683820942 b 64683720943 c. 64683720942MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 8 (2017-2018)Nhận Biết
 Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TL
TN
TL
TN
TL
TN


I.Listening

4
0,25

1 đ


II. Speaking
1

1


2 đ

III.Voc and
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓