Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 9 (Sách mới). Đề+Đáp án thi chọn HSG Tiếng Anh 9 huyện Thạch Hà năm hoc 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:36' 02-10-2018
Dung lượng: 246.0 KB
Số lượt tải: 1459
Số lượt thích: 1 người (Lê Gia Huy)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THẠCH HÀ


Ngày 28 tháng 9 năm 2018
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2018 – 2019.
Môn thi: Tiếng Anh 9
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Lưu ý: →
Thí sinh không sử dụng bất kể tài liệu nào, kể cả từ điển.

 →
Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi, ghi câu trả lời vào các ô cho sẵn ở cuối các phần.

 →
Riêng phần trắc nghiệm thí sinh chỉ ghi đáp án A, B, C hoặc D vào ô cho sẵn.

 →
Giám thị không giải thích gì thêm.


Điểm của toàn bài thi
Các giám khảo
Số phách

(Bằng số)
(Bằng chữ)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Do Trưởng Ban chấm thi ghi)Giám khảo 1:


Giám khảo 2:A. PHONETICS, VOCABULARY AND GRAMMAR.
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1.
A. fox
B. exactly
C. existence
D. exhaust

2.
A. honest
B. hang
C. honour
D. vehicle

3.
A. charity
B. choke
C. purchase
D. parachute

4.
A. advise
B. promise
C. release
D. tense

5.
A. pleasure
B. sound
C. same
D. best

Your answers:
1.
2.
3.
4.
5.

II. Choose the word A, B, C or D whose main stress is different from the others in the.
1.
A. occasional
B. industrial
C. information
D. variety

2.
A. assistant
B. decision
C. redundant
D. management

3.
A. essential
B. average
C. promotion
D. deliver

4.
A. compulsory
B. education
C. technology
D. intelligent

5.
A. accessible
B. important
C. apprehension
D. alternative

Your answers:
1.
2.
3.
4.
5.

III. Choose the most suitable word or phrase.
1. My sister is busy _________ a letter
A. in writing
B. at writing
C. writing
D. to write

2. He recommended that I _________there early
A. be
B. was
C. were
D. would be

3. He said that he __________ badly sick since he returned from abroad.
A. had been
B. has been
C. was
D. would be

4. She is __________ her brother.
A. twice as old as
B. twice older than
C. as old as twice
D. more twice older than

5. The smaller the room is, the _________ furniture it needs.
A. fewer B. smaller C. more D. less
6. I find the time of English meals very strange. I’m not used _________ dinner at 5 pm.
A. to have B. to having C. having D.have
7. He spent the entire night thinking and in the end _________ a brilliant idea.
A. came up to
B. put up with
C. came up with
D. put through to

8. Mary: “Peter failed in the final examination last term.” - Nancy: “__________”
A. Really?
B. Sorry to hear that.
C. What’s wrong?
D. I can’t believe it.

9. He is the man who won’t __________ his promise
A. ruin
B. destroy
C. hurt
D. break

10. It’s a __________ nice a day __________ we should do something
A. either ….. or
B. neither …… nor
C. so ……. that
D. such …….. that

11. My boss is angry with me. I didn’t do all the work that I __________ last week.
A. should do
 B. should have done
C. must have done
D. might have done

12. __________ the students here are serious about studying.
A. Most
B. Most of
C. Almost of
D. Almost

13. Listen carefully. I`m going to give you __________ advice.
A. some
B. a few
C. few
D. little
 
Gửi ý kiến