Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TỔNG HỢP 200 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp
Người gửi: Phạm Thị Kim Liên (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:13' 11-05-2016
Dung lượng: 22.5 KB
Số lượt tải: 1668
Số lượt thích: 1 người (Vũ Như Quỳnh)
200 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 với các dạng bài hay và hữu ích giúp các em học sinh trau dồi vốn từ vựng, khả năng nhạy bén với dạng bài, từ đó củng cố kiến thức cơ bản.
Sau đây mời các em cùng làm 2 bài test sau đây, mỗi bài gồm 100 câu trắc nghiệm tiếng Anh. 

TỔNG HỢP 200 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 9
Test 1:
I. Choose the best words:
1. She often goes .........church to pray because her religion is Islam.
a. on b. at c. of d. to
2. What ...........they do yesterday? They played soccer with their friends.
a. do b. to do c. did d. were
3. I wish that Susan ............harder for her examination.
a. will work b. worked c. has worked d. works
4. There used to .......... a movie theatre here, but it closed a long time ago.
a. be b. to be c. being d. been
5. The children are playing .............in the schoolyard.
a. happy b. happiness c. happier d. happily
6. I wish they ............here tomorrow.
a. will come b. would come c. came d. to come
7. John ............write the letter to me last year.
a. is used to b. was used to c. used to d. used
8. It is difficult .............English in some weeks.
a. to speak b. speaking c. speaks d. speak
9. The capital of Malaysia is .............. .
a. Hanoi b. Paris c. Kuala Lumpur d. Seoul
10. What is the traditional dress of Vietnamese women? It’s .............
a. the suit b. the shirt c. the ao dai d. the blouse
11. Rice is .............in tropical countries
a. to grow b. grown c. grow d. grew
12. Two department stores ...............by them this year.
a. have been built b. have built c. has been built d. has built
13. She asked me how I ........English in the future.
a. will use b. would use c. use d. to use
14. Nga doesn’t go to school on Sunday, ........... she?
a. do b. doesn’t c. does d. don’t
15. I look forward to .............. you.
a. see b. to see c. seeing d. saw
16. Nga is..............English for her work.
a. to study b. studied c. studying d. study
17. He arrived in England ............. Monday evening.
a. in b. at c. of d. on
18. Hoa worked hard, ..........she passed the exam.
a. because b. so c. until d. before
19. An wishes that he..............his parents.
a. would visited b. can visit c. could visiting d. could visit
20. Let’s ............... to the cinema.
a. going b. to go c. go d. goes
21. Nga ............ Math in Qui Nhon University for 4 years but now she teaches in her home village.
a. to learn b. learning c. learnt d. has learnt
22. She .............try to learn English for her job.
a is b. has c. must d. was
23. What .......you do last night? I.......a football match between Viet Nam selected team and Malaysia selected team.
a. do – watched b. did – watch c. were – watched d. did – watched
24. We come to USA .............English.
a. study b. learning c. to learn d. studying
25. He ...........with his friends in an apartment in Ho Chi Minh City since last week.
a. living b. has lived c. lived d. live
26. I ........... English here since I graduated from Qui Nhon University.
a. teach b. taught c. have taught d. am teaching
27. Millions of Christmas cards ...............last month.
a. were sent b. sent c. send d. are sent
28. Are you a stamp ..............?
a. collecting b. collector c. collect d. collection
29. Getting to the village is a very ........................ journey.
a. interesting b. interested
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓