Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TỔNG HỢP BÀI TẬP (Có Đáp án) CÂU HỎI ĐUÔI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: AA
Người gửi: Phạm Thanh Yên (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:13' 29-07-2014
Dung lượng: 11.9 KB
Số lượt tải: 10068
Số lượt thích: 2 người (Hà Thị Huyền Trang, Lê Văn Quang)
Câu hỏi đuôi có những nguyên tắc chính như sau:

1. Nếu câu phát biểu là khẳng định, câu hỏi đuôi phải là phủ định và ngược lại.     Ví dụ:       - She is late again, isn’t she?       - You don’t know me, do you?
2. Với động từ khiếm khuyết: can, could, may, might, will, shall, should…
    ta dùng động từ khiếm khuyết (not) + Subject.     Ví dụ:        - She can sing, can’t she?       - She mightn’t come, might she?
3. Với những câu phát biểu ở thì hiện tại đơn, ta phải mượn trợ từ “Do” hoặc “Does).     Ví dụ 1: He sings well, doesn’t he?     Ví dụ 2: They sing well, don’t they?     Ví dụ 3: He doesn’t sing well, does he?     Ví dụ 4: They don’t sing well, do they?
4. Với những câu phát biểu ở thì quá khứ đơn, ta phải mượn trợ từ “Did” hoăc “Was”, “Were”.     Ví dụ 1: She sang well, didn’t she?     Ví dụ 2: She didn’t sing well, did she?     Ví dụ 3: They were handsome, weren’t they?
5. Với những câu phát biểu ở thì hiện tại hoàn thành, ta phải mượn trợ từ “have” hoặc “has”.     Ví dụ 1: She has done her homework, hasn’t she?
6. Với những câu phát biểu là thì quá khứ hoàn thành, ta phải mượn trợ từ “had”.     Ví dụ 1: She had done her homework, hadn’t she?
7. Các trường hợp đặc biệt khác:     Used to → didn’t         Ví dụ: She used to go for a walk, didn’t she?     Had better → hadn’t         Ví dụ: I had better do my exercise, hadn’t I?     Would rather → wouldn’t         Ví dụ: They would rather go out than stay at home, wouldn’t they?
EXERCISE I
Lan enjoys watching TV after dinner, does she? 2. Tam didn’t go to school yesterday, did he? 3. They’ll buy a new computer, won’t they? 4. She can drink lots of tomato juice everyday, can’t she? 5. She may not come to class today, may she? 6. We should follow the traffic rules strictly, shouldn’t we? 7. Your mother has read these fairy tales for you many times, .hasn’t she? 8. He seldom visits you, does he? 9. You’ve never been in Italy, .have you? 10. That’s Bob, isn’t it? 11. No-one died in the accident, did they? 12. I’m supposed to be here, aren’t I? 13. Nothing is wrong, is it? 14. Nobody called the phone, did they? 15. Everything is okay, isn’t it 16. Everyone took a rest, didn’t they? 17. Going swimming in the summer is never boring, is it? 18. Let’s dance together, shall we? 19. Don’t talk in class, will you? 20. Sit down, won’t you? 21. This picture is yours, isn’t it? 22. Hoa never comes to school late, does she? 23. You took some photos on the beach, .didn’t you? 24. He hardly ever makes a mistake, does he? 25. We must communicate with you by means of e-mail or chatting, mustn’t we? 26. Nobody liked the play, did they? 27. She’d saved money if she bought fresh food, couldn’t she? 28. The area was evacuated at once, wasn’t it? 29. She’s very funny. She’s got a great sense of humor, hasn’t she? 30. It never works very well, does it? 31. Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, didn`t he? 32. Neither of them offered to help you, did they? 33. He ought to have made a note of it, shouldn’t he? 34. There’ll be plenty for everyone, won’t there? 35. Let’s go out for dinner tonight, shall we? 36. That isn’t Bill driving, is it? 37. Nothing went wrong, did it? 38. There used to be trees here, didn’t there? 39. This won’t take long, will it? 40. Don’t touch that button, will you? 41. I’m not too late, aren’t I? 42. Not a very good film, is it? 43. Somebody wanted a drink, didn’t they? 44. They think he’s funny, don’t they?
EXERCISE II : Add tag questions to the following.
1
No_avatar
câu 2 bài tập 3 có sự sai sót về đề ra và kết quả
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓